Finansal Raporlamada Standardizasyon ve Muhasebe Meslek Mensuplarını Zorlayan Öğrenme Sürecinin Bilinçli Yetkinlik Öğrenme Modeli Temelinde İrdelenmesi


Bayazıtlı E., Özdemir F. S., Ensari Alpay E.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, vol.8, no.1, pp.1-31, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Page Numbers: pp.1-31
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

tandardization of financial reporting is a generally accepted phenomenon, and its requirements and benefits are often raised, but this phenomenon could not be comprehensively implemented yet. One of these is having some difficulties about learning the published standards and providing effective implementation process. All over the world as well as in Turkey the accounting professionals are obliged to learn and apply these standards. But when the literature is examined, it has been shown that the accounting professionals can not learn effectively and / or unable to implement these standards. The aim of this study is to reveal that accounting professionals in which stage of existing learning process and, to evaluate the findings to be obtained in the framework of conscious competence learning model in the context of learning and practice in IFRS to reach the desired level quickly and effectively. For this purpose, 121 accounting professionals have been reached with the online survey and the data collected has been analyzed with using appropriate methods. It was found that the majority of accounting professionals be aware of the standards, but incompetence, and also it has been concluded that awareness and competence can be achieved with the increase in education level.

Finansal raporlamanın standardizasyonu, günümüz itibariyle genel kabul
gören, bu yönüyle gerekliliği ve yararları sıklıkla dile getirilen ancak bütünüyle
hayata geçirilemeyen bir olgudur. Bunun birçok nedeni vardır. Bunlardan
biri yayınlanan standartların öğrenilmesinde ve etkili bir uygulama
sürecinin sağlanmasında karşılaşılan güçlüktür. Tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de muhasebe meslek mensupları bu standartları öğrenmek ve
uygulamakla mükelleftirler. Fakat yapılan araştırmalara bakıldığında muhasebe
meslek mensuplarının bu standartları etkili bir biçimde öğrenemedikleri
ve/veya uygulayamadıkları göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı
da meslek mensuplarının; mevcut öğrenme süreçlerinde hangi aşamada
olduklarının ortaya çıkarılması ve UFRS’yi öğrenme ve uygulama bağlamında,
istenilen seviyeye hızlı ve etkili biçimde ulaşabilmeleri adına bilinçli
yetkinlik öğrenme modeli çerçevesinde edinilecek bulguların değerlendirilmesidir.
Bu amaçla, online anket yolu ile 121 meslek mensubuna
ulaşılmış ve toplanan veriler uygun yöntemler ile analize tabi tutulmuştur.
Meslek mensuplarının büyük çoğunluğunun standartlar hakkında bilinçli
fakat yetersiz oldukları ortaya çıkarken, bilincin ve yeterliliğin ancak öğrenim
düzeyindeki artış ile sağlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.