A META SYNTHESİS STUDY ON STUDENT AND TEACHER ATTİTUDES TOWARDS DİSTANCE EDUCATİON


Creative Commons License

Güler O. B., Özer B.

Akademik Hassasiyetler, vol.10, no.22, pp.231-259, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it is aimed to make a meta-synthesis of articles, master's thesis and doctoral thesis that examine the attitudes of students and teachers towards distance education between 2013-2023. For this purpose, 168 studies that met the criteria for inclusion in the meta-synthesis were collected and examined under 16 separate headings, and the collected data were coded in accordance with the coding system created. The coding system was created specifically for this study and increased the reliability of the study. Of the 168 studies collected, 143 are master's thesis, 21 are article studies, and 4 are doctoral dissertations. While collecting the studies, YÖK Thesis Center, Google Scholar and ProQuest databases were used. As a result of the research, students and teachers generally have negative attitudes in terms of academic achievement, discipline, class participation, assessment and evaluation, psychological effects, social effects, attendance/absence, loneliness, physical health status, lack of infrastructure, inequality of opportunity, lack of equipment; On the other hand, it has been determined that they have positive attitudes on topics such as economy, freedom of time and space, repeatability, supporting individual learning, not hindering business life, accessibility, widespread and development of technology use. Although there are some differences, the subjects on which students and teachers give positive and negative opinions are similar. The frequencies related to the themes and sub-themes created in the study were evaluated and the most stated positive and negative opinions were determined.
Bu çalışmada 2013-2023 yılları arasında yapılmış olan uzaktan eğitime yönelik öğrenci ve öğretmen tutumlarını inceleyen makale, yüksek lisans tezi ve doktora tezi türündeki çalışmaların meta sentezinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen meta senteze dahil edilme kriterlerine uygun olan 168 çalışma toplanarak 16 ayrı başlıkta incelenmiş ve toplanan veriler oluşturulan kodlama sistemine uygun şekilde kodlanmıştır. Kodlama sistemi bu çalışma özelinde oluşturulmuş ve çalışmanın güvenirliğini de artırmıştır. Toplanan 168 çalışmanın 143’ü yüksek lisans tezi, 21’i makale çalışması, 4’ü ise doktora tezlerinden oluşmaktadır. Çalışmalar toplanırken YÖK Tez Merkezi, Google Akademik ve ProQuest veri tabanları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenci ve öğretmenlerin akademik başarı, disiplin, ders katılımı, ölçme değerlendirme, psikolojik etkiler, sosyal etkiler, devam/devamsızlık durumları, yalnızlaşma, fiziksel sağlık durumu, altyapı yetersizliği, fırsat eşitsizliğinin oluşması, donanım eksiklikleri gibi başlıklarda genellikle olumsuz tutumlara; ekonomiklik, zaman ve mekan özgürlüğü, tekrar edilebilirlik, bireysel öğrenmenin desteklenmesi, iş hayatına engel olmaması, ulaşılabilirlik, teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve gelişmesi gibi başlıklarda ise olumlu tutumlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bazı farklılıklar olsa da genelde öğrenci ve öğretmenlerin olumlu ve olumsuz görüş bildirdikleri konular benzerlik göstermektedir. Çalışma içerisinde oluşturulmuş temalar ve alt temalar ile ilgili frekanslar değerlendirilerek en çok belirtilen olumlu ve olumsuz görüşler belirlenmiştir.