The Mediator Role of Self-Stigma in Attitudes Towards Career Counseling


Creative Commons License

Köse A., Kirazcı F., Barut Y., Büyükgöze-Kavas A.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.4, pp.321-334, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

University period has an important place in people's careers. During this period, it is inevitable that students who have to make various decisions about their careers need professional help. However, relevant studies reveal that very few university students benefit from career counseling services. In the current study, it is examined to what extent university students' attitudes towards career counseling are predicted by the mediating role of self-stigma, public stigma, and stigma of close other. In the study, it was also tested whether students' attitudes towards career counseling changed according to gender. Data were collected from 500 university students in the research conducted on the basis of the relational research design. As a result of the path analysis on the collected data, it was seen that the independent variables significantly predicted the attitude towards career counseling and self-stigma played a significant mediating role in this relationship. In addition, it was examined whether the attitude towards career counseling differs according to gender, according to the t-test, and it was concluded that women had more positive attitudes towards career counseling than men. The findings were discussed based on the relevant literature.
Üniversite dönemi kişilerin kariyerlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde kariyerleri ile ilgili çeşitli kararlar vermek durumunda olan öğrencilerin profesyonel bir yardıma ihtiyaç duymaları kaçınılmazdır. Fakat ilgili araştırmalar çok az sayıda üniversite öğrencisinin kariyer psikolojik danışmanlığı hizmetlerinden yararlandığını ortaya koymaktadır. Mevcut araştırmada ise üniversite öğrencilerinin kariyer psikolojik danışmanlığına yönelik tutumlarının kendini damgalamanın aracı rolüyle sosyal damgalanma ve yakın çevre damgalanması tarafından ne düzeyde yordandığı incelenmektedir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin kariyer psikolojik danışmanlığına yönelik tutumlarının cinsiyete göre değişip değişmediği de test edilmiştir. İlişkisel araştırma deseni temelinde yürütülen araştırmada 500 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde yapılan yol analizi sonucunda bağımsız değişkenlerin kariyer psikolojik danışmanlığına yönelik tutumu anlamlı şekilde yordadığı ve bu ilişkide kendini damgalamanın anlamlı bir aracılık rolü olduğu görülmüştür. Ayrıca kariyer psikolojik danışmanlığına yönelik tutumun cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı t testine göre incelenmiş ve kadınların erkeklere göre kariyer psikolojik danışmanlığına yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ilgili alanyazına dayalı olarak tartışılmıştır.