COMPARISON OF INDIVIDUAL MUSICAL INSTRUMENT STUDY HABIT LEVELS OF FINE ARTS HIGH SCHOOL CELLO STUDENTS


ALBAYRAK C., BULUT D.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.26, pp.159-179, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 26
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.159-179
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Individual musical instrument study habit levels of Fine Arts High School cello students were examined acording to several variables in this research. Descriptive general survey model was used in the research. 128 cello students studying at 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of 14 Fine Arts High School music department located in various provinces of seven regions in Turkey comprises the sample of the research. As a data collection tool, “Personal Information Form” was used, firstly, to get information about students’ demographical characteristics. “Individual Musical Instrument Study Habits Scale” developed by Küçükosmanoğlu, Babacan, Babacan and Yüksel was used to determine students’ musical instrument study habits in regards to individual musical instrument lesson. Obtained datas were transferred to SPSS 24.0 for Windows programme and analyzed statistically. Normality distribution of the datas were controlled with Shapiro-Wilk Test. (Independent) groups t-test was applied to search whether there was a significant difference in students’ musical instrument study habit levels depending on gender. Kruskal-Wallis H Test was applied to search whether there was significant difference in students’ musical instrument study habit levels depending on class, location of the school, daily and weekly study period of their musical instrument. When there was found a significant difference, post-hoc Mann-Whitney U Test was applied to search which groups had a significant difference. It was determined that individual musical instrument study habit levels of Fine Arts High School cello students were high and there were significant differences in students’ individual musical instrument study habits, gender, study periods, regions they study in except their class levels as a result of the research. Several suggestions were presented according to the results of the research.
Bu araştırmada Güzel Sanatlar Lisesi viyolonsel öğrencilerinin bireysel çalgı çalışmaalışkanlık düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmada betimsel nitelikte geneltarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimumçeşitlilik örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin yedibölgesinde bulunan çeşitli illerdeki 14 Güzel Sanatlar Liselerinin müzik bölümü 1., 2., 3., ve 4.sınıf düzeyinde eğitim alan 128 viyolonsel öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçlarındailk olarak öğrencilerin demografik özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmak için “Kişisel Bilgi Formu”kullanılmıştır. Öğrencilerin bireysel çalgı dersine ilişkin çalgı çalışma alışkanlarını tespit etmeküzere Küçükosmanoğlu, Babacan, Babacan ve Yüksel (2016) tarafından geliştirilen “BireyselÇalgı Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24.0 for Windowsprogramına aktarılarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. Verilerin normallik dağılımı ShapiroWilk Testi ile kontrol edilmiştir. Öğrencilerin, çalgı çalışma alışkanlık düzeylerinin cinsiyete bağlıolarak anlamlı fark olup olmadığını araştırmak üzere (ilişkisiz) gruplar t testi uygulanmıştır.Öğrencilerin, çalgı çalışma alışkanlık düzeylerinin sınıf, okulun bulunduğu bölge, bireyselçalgılarını günde ve haftada çalıştıkları süreye bağlı olarak anlamlı fark olup olmadığınıaraştırmak üzere Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Anlamlı fark bulunduğu durumda isehangi gruplar arasında anlamlı fark olduğunu araştırmak üzere post-hoc Mann-Whitney U testiyapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Güzel Sanatlar Lisesi viyolonsel öğrencilerinin bireyselçalgı çalışma alışkanlık düzeylerinin yüksek olduğu ve öğrencilerin bireysel çalgı çalışmaalışkanlıklarında, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi dışında, cinsiyet, çalışma süreleri, öğrenimgördükleri bölgelere göre anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarınagöre çeşitli öneriler sunulmuştur.1