Shear bond strength of different adhesive systems to dentin: in vitro study


KARAMAN E., TUNCER D., RÜYA YAZICI A., KARAHAN S., ERTAN A.

Acta Odontologica Turcica, vol.32, no.3, pp.112-115, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Acta Odontologica Turcica
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.112-115
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

OBJECTIVE: The aim of this in vitro study was to comparethe shear bond strengths of a self-etch adhesive with twodifferent multi-mode adhesive systems which can also beused as self-etch adhesive.MATERIALS ANDMETHOD: In this study, 36 extracted humanmolar teeth were used. The teeth were embedded in acrylicmolds. In order to obtain flat dentin surfaces, the occlusalenamel surfaces of the teeth were abraded. Then, to obtain standard smear layer, surfaces were polished with 200and 600 grid sandpaper under running water. The sampleswere randomly divided into 3 groups (n=12) according tothe adhesive systems: Group 1: Single Bond Universal(universal adhesive), Group 2: All Bond Universal (universal adhesive), Group 3: Clearfil SE Bond (self-etch adhesive). Composite resin cylinders (radius=2 mm, height=2mm; Tetric N Ceram) were bonded to the adhesive appliedsurfaces by using teflon molds. After storing in distilledwater for 24 h, a shear load was applied to the samplesusing an Instron universal test machine at a cross-headspeed of 0.5 mm/min until failure occurred. Shear bondstrength values were calculated. Data were analyzed byusing One-Way Variance analysis (ANOVA) and TukeyHSD tests. The level of statistical significance was set top=0.05.RESULTS: The shear bond strength values of Single BondUniversal and Clearfil SE groups were not significantly different (p>0.05). The All Bond Universal group showed significantly lower bond strength values than the othergroups (p<0.05).CONCLUSION: When Single Bond Universal was used as aself-etch system, it showed similar shear bond strength toClearfil SE Bond, an adhesive accepted as the gold standard among self-etch adhesive systems
AMAÇ: Bu in vitro çalışmanın amacı kendinden pürüzlendirmeli (self-etch) bir adeziv sistem ve kendinden pürüzlendirmeli olarak da kullanılabilen iki farklı üniversal adezivsistemin dentine makaslama bağlanma dayanım değerlerinin karşılaştırılmasıdır.GEREÇ VEYÖNTEM: Bu çalışmada çekilmiş 36 adet çürüksüzinsan molar dişi kullanıldı. Dişler akril kalıplara gömüldükten sonra okluzal mine yüzeyleri aşındırıldı, düzgün birdentin yüzeyi elde etmek için önce 200 grid ve ardındanstandart smear tabakası elde etmek için 600 grid silikonkarbid disklerle su soğutması altında zımparalandı. Eldeedilen örnekler, kullanılan adeziv sisteme göre rastgele 3gruba ayrıldı (n=12): Grup 1: Single Bond Universal (üniversal adeziv), Grup 2: All-Bond Universal (üniversal adeziv), grup 3: Clearfil-SE Bond (kendinden pürüzlendirmeliadeziv). Adeziv uygulanmış yüzeylere 2 mm çapında, 2 mmyüksekliğinde teflon kalıplar kullanarak kompozit rezin silindirler bağlandı (Tetric N-Ceram). Örnekler 24 saat distilesuda bekletildikten sonra kafa hızı 0.5 mm/dk olan Instronüniversal test cihazına yerleştirildi ve makaslama bağlanma dayanımları ölçüldü. Veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testleri kullanılarakdeğerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p=0.05 olarakkabul edildi.BULGULAR: Single Bond Universal ile Clearfil SE grubununmakaslama bağlanma dayanım değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). All-BondUniversal grubu diğer gruplara göre istatistiksel olarakdaha düşük bağlanma değerleri gösterdi (p<0.05) SONUÇ: Single Bond Universal adeziv sistemi kendinden pürüzlendirmeli olarak kullanıldığında, kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemler için altın standart olarak kabul edilen Clearfil SE Bond ile benzer dentine bağlanma değerleri gösterdi.