Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeliyle Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Mobil Yemek Sipariş Uygulamaları Örneği


Demir G., Burucuoğlu M.

XIX. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 8 - 09 April 2023, pp.630-636

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Plovdiv
  • Country: Bulgaria
  • Page Numbers: pp.630-636
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Innovations in information and communication technology have significantly changed how consumers engage in food preparation, dining, and restaurant-related activities. Mobile food ordering applications are an important development among the various innovative applications that have emerged in the food and beverage industry. These applications allow consumers to order food from selected restaurants using their smartphones. This study aims to explore the factors influencing consumers' satisfaction with food ordering applications. To this end, the Technology Acceptance Model has been extended to examine customer satisfaction and word-of-mouth communication behaviors. The model encompasses perceived ease of use, perceived usefulness, mobile trust, online ratings, customer service, customer satisfaction, and word-of-mouth communication variables. The study population comprises users of mobile food ordering applications. A convenience sampling method was employed, resulting in the acquisition of 421 usable data. Survey methodology was used as the data collection technique. Structural equation modeling was utilized in the obtained analysis. The study's findings indicate that customer satisfaction is the most potent variable that impacts word-of-mouth communication. The variables that positively and significantly affect customer satisfaction include mobile trust, customer service, online ratings, perceived usefulness, and perceived ease of use, respectively. 

İletişim ve bilgi teknolojisindeki yenilikler tüketicilerin yemek hazırlama, yemek yeme ve restoranlarla ilişkilerini değiştirmiştir. Tüketicilerin yeme-içme sektöründe karşılaştığı yenilikçi uygulamalardan birisi mobil yemek sipariş uygulamalarıdır. Yemek sipariş uygulamalarıyla tüketiciler akıllı telefonlara indirilen uygulamalar üzerinden seçtiği restoranlardan yiyecek siparişinde bulunabilmektedir. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin yemek sipariş uygulamaları memnuniyetlerini etkileyen faktörleri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Teknoloji Kabul Modeli genişletilerek müşterilerin memnuniyet ve ağızdan ağıza iletişim davranışları incelenmiştir. Modelde algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık, mobil güven, çevirim içi derecelendirme, müşteri hizmetleri, müşteri memnuniyeti ve ağızdan ağıza iletişim değişkenlerine yer verilmiştir. Araştırmanın evrenini mobil yemek sipariş uygulamaları kullanıcıları oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcılara kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 477 kullanılabilir veri elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen analizinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müşteri memnuniyetinin ağızdan ağıza iletişimi artıran en güçlü değişken olduğu tespit edilmiştir. Müşteri memnuniyetini pozitif ve anlamlı şekilde etkileyen değişkenler, sırasıyla, mobil güven, müşteri hizmetleri, çevirim içi derecelendirme, algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığıdır.