Is Emotional Labor Related With Personality Traits? A Research on Hotel Employees


Creative Commons License

KELEŞ Y.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.257-267, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study is to determine the relationship between the personality traits and the emotional labor of the hotel employees. In this context, 402 employees in five star hotels operating in Bodrum were surveyed. The personality traits of the employees are described within the framework of the five factor personality inventory. According to this, the highest mean was calculated in the dimension of openness to development and the lowest mean in the neuroticism dimension. Emotional effort displayed by the employees was measured in two dimensions: emotional conflict and emotional effort. Emotional efforts of hotel employees were calculated higher than the emotional conflict dimension. According to the findings of the study, emotional conflict has significant medium-negative correlation with conscientiousness and agreeableness dimensions of personality; low negative correlation with extraversion and low positive correlation with neuroticism. Significant low-positive relationships were found between emotional effort and conscientiousness, agreeableness, openness and neuroticism dimensions of personality. Simple linear regression analyzes show that emotional conflict decreases especially conscientiousness and agreeableness as neuroticism increases.
Bu araştırmanın amacı, otel çalışanlarının kişilik özelliklerinin sergiledikleri duygusal emek ileilişkisini belirleyebilmektedir. Bu kapsamda Bodrum’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otelişletmelerindeki 402 çalışana anket uygulanmıştır. Çalışanların kişilik özellikleri beş faktör kişilikenvanteri çerçevesinde betimlenmiştir. Buna göre en yüksek ortalama, gelişime açıklık boyutunda, endüşük ortalama ise nevrotiklik boyutunda elde edilmiştir. Çalışanların sergiledikleri duygusal emekise duygusal çelişki ve duygusal çaba olmak üzere iki boyutta ölçülmüştür. Otel çalışanlarınınduygusal çabaları duygusal çelişki boyutuna göre daha yüksek hesaplanmıştır. Araştırma bulgularınagöre, duygusal çelişki ile kişiliğin öz disiplin ve uyumluluk boyutları ile arasında negatif yönlü ortakuvvette, dışadönüklük boyutu ile negatif yönlü düşük kuvvette; nevrotiklik ile de pozitif yönlü düşükkuvvete anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Duygusal çaba ile kişiliği özdisiplin, uyumluluk, gelişimeaçıklık ve nevrotiklik boyutları arasında ise pozitif yönlü düşük kuvvette anlamlı ilişkiler tespitedilmiştir. Yapılan basit doğrusal regresyon analizleri, duygusal çelişkiyi özellikle özdisiplin veuyumluluk özelliklerinin azalttığını; nevrotikliğin ise arttırdığını göstermektedir.