Oral Findings Observed in COVID-19: Literature Review


Creative Commons License

OTAN ÖZDEN F., karaman e.

7tepe Klinik, vol.19, no.1, pp.68-74, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5505/yeditepe.2023.33716
  • Journal Name: 7tepe Klinik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.68-74
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

COVID-19 is a contagious infectious disease caused by seve- re acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19, declared as a pandemic disease by the World He- alth Organization, has become a major public health problem all over the world in a short time. Virus is mainly transmitted by droplets and contact. In this review article, oral findings that can be seen in COVID-19 disease were evaluated with current studies. Taste alteration, aphthous-like lesions, oral ulcers, herpetiform ulcers, angular cheilitis, necrotizing gingivitis, and erythema multiforme-like lesions have been reported in limited case reports. The relationship between COVID-19 and its oral manifestations can be associated with the direct or in- direct effect of SARS-CoV-2 on oral mucosal cells, opportu- nistic infections, immunosupression, and side effects of drugs used for treatment. Oral findings are critical for the early diag- nosis of COVID-19.Diagnosis of the oral signs and symptoms associated with COVID-19 by dentists is important in order to prevent the spread of the disease as well as early diagnosis.
COVID-19 şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2)'nin neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon has- talığıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik bir hasta- lık olarak ilan edilen COVID-19, kısa sürede tüm dünyada bü- yük bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Virüs temel olarak damlacık ve temas yoluyla bulaş göstermektedir. Bu derleme- de, COVID-19 hastalığında görülebilen oral bulgular güncel çalışmalarla değerlendirilmiştir. Sınırlı vaka raporlarında tat kaybı, aft benzeri lezyonlar, oral ülserler, herpetiform ülser- ler, angular cheilitis, nekrotizan gingivitis, eritema multiforme benzeri lezyonlar rapor edilmiştir. COVID-19 ve oral bulguları arasındaki ilişki SARS-CoV-2 nin oral mukoza hücrelerine di- rekt veya indirekt etkisi, fırsatçı enfeksiyonlar, immün sistem yetmezliği ve tedavi amacı ile kullanılan ilaçların yan etkileri ile ilişkilendirilebilmektedir. Oral bulgular COVID-19’un erken dönem teşhisi açısından kri- tiktir. COVID-19 ile ilişkili oral bulgu ve semptomların diş he- kimleri tarafından teşhisi, hastalığın erken tanısının yanı sıra yayılımını da engellemek adına önemlidir.