Innovative Attitudes of Agricultural Producers within Agricultural Insurances


Creative Commons License

KAHRAMANOĞLU A.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı, pp.1643-1661, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study; Innovation expectations and attitudes of agricultural producers, especially within the scope of "Agricultural Insurance", have been researched. The relationship between increasing the awareness of agricultural insurance and its widespread use and understanding of the producers about sectoral innovations has been revealed. Within the scope of the research, calculated with proportional sampling method, 168 agricultural producers' answers were received and classified by open-ended questions, and face-to-face interviews from 1.471 agricultural producers registered in the Farmer Registration System in the central districts of Samsun in 2019. With the findings obtained, the results have been reached with the perspective of the enterprises that have insurance and those who do not, the intermediaries and obstacles in getting innovation and their attitudes towards innovation. It is seen that one of the reason for the existence of agricultural insurance has not been achieved, which is the aim of reaching the producers and ensuring the transfer of innovations. There are severe deficiencies in delivering innovation activities to producers. Programs should be organized to increase the communication between public institutions and producers in innovation activities and provide information. Pilot regions should be selected and planned support should be provided through project support since innovation activities bring financial burden. Besides, providing financial support to enterprises implementing innovations will support the spread of these studies. The research is original research that enables the situation of agricultural enterprises to be seen on agricultural insurance and innovation transfer.
Bu araştırmada; Tarım üreticilerinin özellikle ‘Tarım Sigortaları’ kapsamında yenilik beklentileri ve tutumları araştırılmıştır. Tarım sigortasının bilinirliğinin artırılması ve kullanımının yaygınlaşması ile üreticilerin sektörel yeniliklerden haberdar olması arasındaki ilişki ortaya koyulmuştur. Araştırma kapsamında Samsun İli merkez ilçelerinde 2019 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 1.471 tarım üreticisinden, oransal örnekleme yöntemi ile hesaplanmış 168 Tarımsal üreticisine açık uçlu sorular ve yüz yüze mülakatlar ile cevaplar alınmış ve sınıflandırılmıştır. Elde edilen bulgular ile sigorta yaptıran ve yaptırmayan işletmelerin yeniliklere bakışı, yenilikçiliğe ulaşmasında aracılar ve engeller ile yenilikçiliğe karşı tutumları hakkındaki sonuçlara ulaşılmıştır. Tarım sigortalarının çıkış nedenlerinden biri olan üreticileri ulaşmak ve yeniliklerin aktarılmasını sağlama amacına ulaşılmadığı görülmektedir. Yenilikçilik faaliyetlerinin üreticilere ulaştırılması konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle kamu kuruluşlarının yenilik faaliyetlerinde üreticilerle iletişiminin artırılması ve bilgi vermesi amacıyla programlar düzenlemesi sağlanmalıdır. Yenilik faaliyetlerinin mali yük getirmesi nedeniyle pilot bölgeler seçilmeli ve proje desteği yoluyla planlı destekler sağlanmalıdır. Ayrıca yenilikleri uygulayan işletmelere maddi destek verilmesi bu çalışmaların yaygınlaşmasını destekleyecektir. Araştırma tarım sigortası ile yenilik aktarımı konusunda tarım işletmelerinin durumunun görülmesini sağlayan özgün bir araştırmadır.