Effects of Different Implementations of Cooperative Learning on Social Skills in Social Studies Course


YILAR M. B., ŞİMŞEK U.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.835-854, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of the study is to determine the effects of group investigation, jigsaw andreading-writing-presentation methods, which are applications of cooperative learning(CL), on the social skills of secondary school 6th-grade students. The study based on pretest/post-testexperimental design, was conducted with three experimental groups. Thesegroups were identified as Group Investigation Group (GIG, n=30), Jigsaw Group (JG,n=30) and Reading-Writing-Presentation Group (RWPG, n=32). The sample of studyconsisted of 92 students, studying at 6th-classes of a public secondary school. In eachexperimental group, the teaching of the unit “Democracy’s Adventure” in the social studies coursebook was carried out by using the mentioned methods in a 5-week-period.In the study, The Social Skills Scale (SSS) developed by Tunçel (2006) was used as thedata collection tool. Pretest-posttest mean scores of the students in experimental groupswere analyzed by using MANOVA and ANCOVA. According to the results of the study,all the three methods, GIG, JG and RWPG, are effective on the social skills. However, nosignificant differences as to which one is more effective than others could be found.
Bu araştırmanın amacı işbirlikli öğrenme uygulamalarından Grup Araştırması (GA), Jigsaw ve Okuma-Yazma-Uygulama (OYU) yöntemlerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin sosyal becerileri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Nicel araştırma yöntemlerinden öntest/son-teste dayalı deneysel desenin kullanıldığı araştırma 3 deney grubuyla yürütülmüştür. Bu gruplar; Grup Araştırması Grubu (GAG, n=30), Jigsaw Grubu (JG, n=30) ve Okuma-Yazma-Uygulama Grubu (OYUG, n=32) olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu bir devlet ortaokulunun 6. sınıflarında öğrenim gören toplam 92 öğrenci oluşturmuştur. 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan "Demokrasinin Serüveni (DS)" ünitesinin öğretimi her bir deney grubu için belirlenen söz konusu işbirlikli yöntemlerle 5 hafta süreyle işlenmiştir. Araştırmada Tunçel (2006) tarafından geliştirilen Sosyal Beceri Ölçeği (SBÖ) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Deney gruplarındaki öğrencilerin ön-test/son-test puan ortalamaları; MANOVA ve ANCOVA ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesi üzerinde GA, jigsaw ve OYU yöntemlerinin her üçünün de etkili olduğu belirlenmiştir ancak hangisinin daha etkili olduğu konusunda anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.