The Determination of Antibiotic Resistances and Some Virulence Genes of Staphylococcus aureus Isolated from Bovine Mastitis


SEZENER M. G., FINDIK A., Ergüden V. E., AKGÖZ S., GÜLHAN T., ÇİFTCİ A.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.4, no.2, pp.182-187, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was aimed to determine the antibacterial resistance profiles and some virulence genes of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis. A total of 56 S. aureus isolated from bovine mastitis were investigated. The antibacterial resistances of the isolates against oxacillin, vancomycin, teicoplanine, trimetophrim-sulfometaxazole, tetracycline, penicilline G, cefaperazone and amoxicillin-clavulanic acide were determined by Kirby Bauer disc diffusion method. The 7, 5, 4, 5, 4, 3, 5 and 9 isolates were determined as resistant to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 antibiotics, respectively. Fourteen isolates were found as sensitive to all antibiotics. Forty-nine of the isolates showed polymorphism in coa gene and had 9 different coa profiles. Seven isolates did not carry coa gene. All the investigated isolates carried spa gene and showed 4 different profiles. In conclusion, it was thought that the antibiotic resistant isolates of S. aureus from mastitis may possessed a risk for public health.
Bu çalışmada mastitis izolatı Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotik dirençliliğinin ve bazı virülens genlerinin araştırılmasıamaçlandı. Çalışma kapsamında 56 adet S. aureus izolatı incelendi. İzolatlar fenotipik yöntemlerle ve PCR ile identifiye edildi. İzolatlarınokzasilin, vankomisin, teikoplanin, trimetoprim-sulfometaksazol, tetrasiklin, penisilin G, sefaperazon ve amoksisilin-klavulonik asite karşıantibiyotik dirençlilikleri Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. S. aureus izolatlarında virülenste rol oynadığı bilinen coa ve spagenlerinin varlıkları ve polimorfizmleri PCR ile araştırıldı.İzolatların 7, 5, 4, 5, 4, 3, 5 ve 9 adedinin sırasıyla 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 antibiyotiğe karşı dirençli oldukları belirlendi. Ondört izolatise araştırılan tüm antibiyotiklere duyarlı olarak bulundu. İzolatların 49 adedi 9 farklı profilde coa polimorfizmi gösterdi. Yedi izolatın ise coageni içermediği belirlendi. İncelenen 56 adet izolatın spa geni içerdiği ve 4 farklı profilde oldukları saptandı.Sonuç olarak, mastitis kökenli S. aureus suşlarında belirlenen antibiyotik direncinin halk sağlığı yönünden bir risk teşkil edebileceğikanısına varıldı..