The Effect of Bag and Block Press Growing Systems on Yield and Morphological Properties of Agaricus bisporus Mushroom


Creative Commons License

EREN E., ÇETİN M., PEKŞEN A.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.210-216, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the effects of growing systems used with block press bags, which are widely used in our country in recent years, and traditional cylindrical bags on the yield and morphological characteristics of button (Agaricus bisporus) mushroom were investigated. It was determined that the mushrooms obtained from bag and block press systems were not statistically different in terms of average fruit bodies weight, cap diameter, stem length and hardness values, and the difference between them was significant (p<0.05) in terms of total fruit bodies number, cap height, stem diameter and length. The yield value obtained from the block press bag system (26.58 kg 100 kg compost-1 ) was found to be statistically significantly higher than the yield value obtained from the bag system (22.23 kg 100 kg compost-1 ). The block press system provided a 4.35% increase in yield compared to the bag system. When the results of the study and the two systems are evaluated from different aspects, the use of the block press bag system will provide significant advantages to the producer.
Çalışmada silindir şekilli geleneksel torbalar ile son yıllarda ülkemizde de yaygın olarakkullanılan blok pres torbalar ile yapılan yetiştiricilik sistemlerinin beyaz şapkalı (Agaricus bisporus)mantarların verim ve morfolojik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Torba ve blok pres sistemlerindenelde edilen mantarların ortalama mantar ağırlığı, şapka çapı, sap uzunluğu ve sertlik değerleribakımından aralarında istatistiksel olarak fark olmadığı, toplam mantar sayısı, şapka yüksekliği, sapçapı ve uzunluğu bakımından ise farkın önemli (p<0.05) olduğu tespit edilmiştir. Blok pres torbasisteminden elde edilen verim değeri (26.58 kg 100 kg kompost-1), torba sisteminden (22.23 kg 100kg kompost-1) elde edilen verim değerine göre istatistiksel olarak önemli derecede yüksekbulunmuştur. Blok pres sistemi, torba sistemine göre %4.35 oranında verim artışı sağlamıştır.Çalışma sonuçları ve iki sistem farklı yönleriyle değerlendirildiğinde blok pres torba sistemininkullanılması üreticilere önemli avantajlar sağlayacaktır.