Problem Posing Practices in Mathematic and Science Education


YAMAN S., DEDE Y.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.20, pp.1-11, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Problem solving plays an important role in the mathematics and science education. Recently, not only students’ problem posing skills but also problem solving skills development has been emphasized. It involves skills in finding new problems rather than involves a problem solving process. Together with this skill, students’ flexible and different thinking abilities, levels of comprehension on topic, and problem solving skills are developed. In addition, problem posing provides a bridge between concrete events and abstract concepts, and it would help to do generalization. However, it is rarely used in the environments of classroom since it is hard for teachers to carry out it. In this article, the importance of problem posing has been emphasized and its varieties, strategies, and its between relationships problem solving activities have been explained. Also, practices have been provided in terms of how problem-posing strategies would be applied on mathematics and science lessons.
Matematik ve fen eğitiminde, problem çözmenin önemli bir yeri vardır. Son yıllarda, öğrencilerin problem çözme becerilerinin yanında problem kurma becerilerinin de geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Problem kurma, bir problemin çözüm sürecinden çok, yeni problemler ortaya koyabilme becerisini içerir. Bu beceriyle birlikte, öğrencilerin esnek ve farklı düşünme yetenekleri, konuyu kavrama düzeyleri ve problem çözme becerileri gelişir. Bunların yanında problem kurma etkinliği, somut durumlarla soyut kavramlar arasında bir köprü görevi görür ve genelleştirmeye yardımcı olur. Ancak problem kurma, öğretmenler tarafından sınıf ortamlarında uygulamasındaki zorluklardan dolayı az kullanılmaktadır.Bu makalede problem kurmanın önemi üzerinde durulmuş ve çeşitleri, stratejileri ve problem çözme etkinliği ile olan ilişkileri ortaya konmuştur. Ayrıca, fen ve matematik derslerinde problem kurma stratejilerinin uygulamalarına yer verilmiştir.