Protez kaide materyallerinde farklıpolisaj yöntemlerinin yüzey pürüzlülüğü ve bakteriyel kolonizasyon üzerine etkilerinin incelenmesi


Creative Commons License

KÖKÇÜ D., YENİSEY M.

Selcuk Dental Journal, vol.6, no.3, pp.286-296, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.316881
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.286-296
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:Polimerizasyon yöntemleri farklı olan protez kaide materyallerine uygulanan çeşitli polisaj işlemlerinin kaide materyalinin yüzey pürüzlülüğü ve bakteriyel kolonizasyonu üzerine etkilerini incelemektir.Gereç ve Yöntemler: Çalışmada; ısıyla (Lucitone199, Paladon 65, SR Ivocap Plus), ışıkla (Versyo.comHD) ve mikrodalga (Acron MC) ile polimerize olan protez kaide materyalleri kullanılmıştır. Tüm örnek yüzeyleri 600, 1000 ve 1200 grid’ lik silikon karbid zımparalarla zımparalanmıştır. Her bir protez kaide materyaline ait örnekler farklı polisaj yöntemlerinin uygulandığı 4 alt gruba ayrılmıştır (n=10). Kontrol amaçlı olarak bir gruba mekanik polisaj (M), diğer üç gruba ışıkla polimerize olan glaze likitleriyle (Palaseal, Plaquit, Lightplast-Lack) kimyasal polisaj uygulanmıştır. Yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesinde profilometre,1 gün ve bir ay sonrasındaki bakteriyel kolonizasyonu değerlendirmede kültürel sayım yöntemlerinden koloni sayım yöntemi kullanılmıştır. Veriler parametrik çift yönlü varyans analiziyle değerlendirilmiş ve ortalamaların çoklu karşılaştırılmasında Tukey HSD testi kullanılmıştır (p=0.05). Yüzey pürüzlülüğü ve bakteriyel kolonizasyon arasındaki etkileşim Pearson sıra korelasyontesti ile incelenmiştir.Bulgular: Polisaj yöntemleri karşılaştırıldığında en düşük ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri PL (0,07±0,036) ve L (0,08±0,052) gruplarında elde edilmiştir (p<0.05). Her iki bakteriyel kolonizasyon ölçümü sonucunda L (7,98±1,474) ile diğer gruplara göre PA (8,73±1,768), PL (8,85±1,406), M (9,24±1,716) daha düşük kolonizasyon değerleri elde edilmiştir (P<0.05).Sonuç:Işıkla aktive olan glaze likitlerinin genel olarak mekanik polisaja göre daha iyi sonuçlar verdikleri görülmüştür. Lightplast-Lack’in yüzey pürüzlülüğünü ve kolonizasyonu azaltmada diğer polisaj yöntemlerine alternatif olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir. Çalışmamızda kullanılan tüm polisaj yöntemlerinin düzgün yüzeyler elde etmedeki etkinliği yeterli bulunmuştur. Ancak bu materyallerle ilgili daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir..