The Relationship Between Fatigue and Depression in Multiple Sclerosis Patients


Creative Commons License

HÜR S., SEZGİN S.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.114-121, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objectives: The study aimed to evaluate the relationship between fatigue and depression in multiple sclerosis (MS) patients. Material and Methods: This cross-sectional study was conducted between 01 January 2011-01 March 2011 with 100 MS patients in a universty hospital, neurology outpatient department. The personal information form that was obtained from the literature by the researcher, “Fatique Severity Scale”, “Beck Depression Inventory” were used for collecting data. “Expanded Disability Stade Scale” scores which were evaluted by nurology specialists were gathered form patients records. Data were evaluated on the computer program SPSS 15.00 and the Spermans correlation analysis, Chi-square test, Mann-Whitney U test, and Kruskal-Wallis test were used. Results: According to the data obtained in this study 54% of the patients were tired, 52% of the patients have depressive symptoms. Study result also revealed that 72% of fatique patients had depressive symptoms and there is positive correlation between fatique and depression (r=0.573; p<0.001). Conclusion: The study suggest that there is a relationship between fatique and depression in MS patients. Consequently, psychiatric care nurses should consider that fatique can be the symptom of depression in MS patients also they should give hand patients.
Amaç: Multipl Skleroz (MS) hastalarında yorgunluk ve depresyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu araştırma 01 Ocak 2011-01 Mart 2011 tarihleriarasında, bir üniversite hastanesinin nöroloji polikliniğine kayıtlı 100 MS hastası ile yapılmıştır.Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak elde edilen kişisel bilgiformu, “Yorgunluk Şiddet Ölçeği”, “Beck Depresyon Ölçeği” kullanılmıştır. Hastaların nöroloji uzmanlarıtarafından değerlendirilmiş olan “Genişletilmiş Yetersizlik Durum Skalası” puanları hastakayıtlarından elde edilmiştir. Veriler bilgisayarda SPSS 15.00 paket programında değerlendirilmiştirve Spearman korelasyon analizi, ki-kare, Mann-Whitney U ve Kruskall-Wallis testleri uygulanmıştır.Bulgular: Araştırmada elde edilen verilere göre hastaların %54’ünün yorgun olduğu,%52’sinde depresif belirtiler gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yorgun olan hastaların %72,2’sinindepresif belirtiler gösterdiği, yorgunluk ve depresyon arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğubulunmuştur (r=0,573; p<0,001). Sonuç: Bu çalışma, MS hastalarında yorgunluk ve depresyonarasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ruh sağlığı hemşirelerinin MS hastalarındayorgunluğun depresyonun bir belirtisi olabileceğini kabul edip, hastaların psikososyal uyumlarınayardım etmesi gerekmektedir.