Determination of satisfaction levels of treatment and nursing care of patients in peloid therapy unit


HÜSMENOĞLU M., BAYDIN N. Ü.

Genel Tıp Dergisi, vol.31, no.1, pp.50-58, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Genel Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.50-58
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: This study aims to reveal satisfaction levels and views and determine the variations that might effect satisfactions of patients who receive treatment in a peloid therapy unit of a public hospital. Material and Methods: This descriptive and cross-sectional study was performed in a peloid therapy unit of a public hospital in Istanbul. Study population consisted of 350 patients who received peloid treatment (mud therapy) between 01-30/04/2016 and study sample consisted of male and female total 302 patients who received 10 session of peloid therapy above the 18 years of age. Data was collected by using socio-demographic survey and Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale. Data analysis was performed through percentage and mean, standard deviation, Kruskal Wallis and Mann-Whitney U test by using statistical software SPSS 21. Results: : Average age of participants was 54.6±11.9, most of them are female (85.8%), married (78.5%), housewife (55.3%) and unemployed (84.8%). Most of the participants begin their session by medical advice (69.2%) for the first time (86.1%) and again majority of these participants has demanded another mud therapy session (for their other body parts) (99.7%). Total nursing care scale of the patients was determined as average 79.62±2.68. Highest rank was given to subject of "respect to the privacy" and lowest point was given to subject of frequency of controlling the treatment period (3.47±0.597). Additionally, there was no any significant difference in satisfaction between age, gender, education and employment status but satisfaction was changed significantly according to marital status. Conclusion: Nurse satisfaction of patients was above the average and most of them demand other peloid therapy in spite of their first experience with the sessions.
Amaç: Bu araştırma, bir kamu hastanesi peloidoterapi ünitesinde tedavi gören hastaların, aldıkları tedavi ve hemşirelik bakımı memnuniyet düzeylerini, görüşlerini ortaya koymak ve memnuniyetlerini etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türde gerçekleştirilen bu araştırma, İstanbul'da bir devlet hastanesinin peloidoterapi ünitesinde gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, 01-30/04/2016 tarihleri arasında peloid tedavisi (çamur tedavisi) gören 350 hasta, araştırmanın örneklemini ise 10 seans peloid tedavisini tamamlamış, 18 yaş ve üzeri kadın ve erkek toplam 302 hasta oluşturdu. Veriler anket yöntemiyle sosyo-demografik özelliklerini sorgulayan soru formu ve Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği ile toplandı. Veriler; SPSS 21 istatistik programı ile yüzdelik ve ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamalarının 54.6±11.9, çoğunluğunun kadın (%85.8), evli (%78.5), ev hanımı (%55.3) ve çalışmadığı (%84.8); çoğunlukla hekim önerisiyle (%69.2) ve ilk defa çamur tedavisine geldikleri (%86.1) ayrıca büyük bir kısmının tekrar çamur tedavisini (başka bölge tedavisi) almak istedikleri (%99.7) saptandı. Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği toplam puan ortalaması 79.62±2.68 olarak belirlendi. En yüksek puan ortalamasına sahip memnuniyet ifadesinin, “mahremiyetinize gösterdiği saygıdan” (4.63±0.498) olduğu, en düşük puan ortalamasına sahip ifadenin ise “iyi olup olmadığınızı kontrol etme sıklığından” (3.47±0.597) olduğu ve hastaların yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma durumuna göre memnuniyetleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, medeni duruma göre ise anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Sonuç: Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetlerinin ortalamanın üzerinde olduğu, çoğunluğunun ilk defa gelmiş olmasına rağmen tekrar peloidoterapi tedavisi için gelmek istedikleri saptanmıştır.