Individual innovation level analysis: Samsun 19 Mayıs Police Vocational School case


Creative Commons License

ŞEN H., KAHRAMANOĞLU A.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.11, no.1, pp.320-341, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Innovativeness is explained by the concept of 'individual innovativeness', the attitudes taken towards innovations or the personal evaluation of these approaches while absorbing the innovation. Individuals' perspectives on innovation are essential in providing a healthy and balanced adaptation process to the changes in their social and cultural values and the environments in which they carry out their global life activities. Individual innovation; is expressed as absorbing an innovation, developing it or putting it into operation in harmony. This study aimed to contribute to the formation of professional characters of Samsun 19 Mayıs Police Vocational High School students in line with their innovative, open to development, personal skills and abilities. It is aimed to develop fast and practical decision-making and problem-solving skills in determining the causes of the problems that students will encounter in their profession during the preparation process for their professional activities. In addition, to reduce professional and personal mistakes to the minimum level, to increase the prestige of the police profession, and to lay the groundwork for the innovative and investigative aspects to be formed at a more efficient and advanced level, the evaluation of individual innovativeness levels before the profession was made. In the study, although 416 students constitute the main mass, it was calculated that the sample number would be at least 200 students in the 95% confidence interval. Three hundred seventyfive students participated in the study with the random sampling method, and 41 students did not want to participate due to various excuses. The information obtained from the individual innovativeness scale questionnaire and personal information form, a qualitative research method, was used in the research process. The data were analysed using a statistical package program. In the study, in terms of individual innovativeness, the age of the students, the education level of the family (mother and father), the income status of the family, whether there is a civil servant in the family, whether there is an entrepreneur in the family, the type of high school graduated, whether the students receive entrepreneurship education, whether they participate in vocational innovation training or not were investigated. When the findings were analysed statistically, it was determined that the Individual Innovation Levels of the students were at the 'Questioning' level.
Yenilikçilik, bireylerin yeniliği hazmetme süresince, yeniliklere karşı alınan tavırları veya bu yaklaşımları kişisel açıdan değerlendirilmesi ‘bireysel yenilikçilik’ kavramı ile açıklanmaktadır. Bireylerin yenilikçiliğe bakış açıları toplumsal, kültürel değerleri ve küresel özellik taşıyan yaşamsal faaliyetlerini sürdürdükleri ortamlarında, karşılaştıkları değişikliklere karşı sağlıklı ve dengeli bir uyum süreci sağlamaları bakımından önem arz etmektedir. Bireysel yenilikçilik; bir yeniliği özümsemek, geliştirmek ya da uyum içinde faaliyete geçirmek olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin, yenilikçi, gelişime açık, kişisel beceri ve yetenekleri doğrultusunda, mesleki karakterlerini oluşturmalarına katkıda bulunmak istenmiştir. Öğrencilerin mesleki faaliyetlerine hazırlık sürecinde mesleklerinde karşılaşacakları problemlerin nedenlerinin belirlenmesinde hızlı ve pratik karar verebilme ve sorun çözme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlamak amaçlanmıştır. Bunun yanında mesleki ve kişisel hatalarının minimum seviyeye indirgemek ile birlikte polislik mesleğine duyulan saygınlığın artmasını, yenilikçi ve araştırmacı yönlerinin daha verimli ve ileri düzeyde oluşmasına zemin hazırlama amacıyla meslek öncesi bireysel yenilikçilik düzeylerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada, 416 öğrenci ana kütleyi oluşturmakla birlikte, örneklem sayısının %95 güven aralığında en az 200 öğrenci olacağı hesaplanmıştır. Rastgele örneklem yöntemiyle çalışmaya 375 öğrenci katılımı gerçekleşmiş ve 41 öğrenci ise çeşitli mazeretlerle çalışmaya katılmak istememiştir. Araştırma sürecinde, nitel araştırma yöntemi olan bireysel yenilikçilik ölçekli anket ile kişisel bilgiler formundan elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Veriler istatistik paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada; bireysel yenilikçilik açısından öğrencilerin yaş, ailenin (anne-baba) eğitim durumu, ailenin gelir durumu, ailede devlet memuru olup olmadığı, ailede girişimci olup olmadığı, mezun olunan lise türü, öğrencilerin girişimcilik eğitimi alıp almamaları, mesleki yenilik eğitimine katılıp katılmamaları araştırılmıştır. Bulgular istatistiksel açıdan incelendiğinde öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin ‘Sorgulayıcı’ seviyede olduğu tespit edilmiştir.