Ecological niche modeling of Calopteryx splendens (Harris, 1782) (Insecta: Odonata) subspecies in Turkey


Miroğlu A., Demirtaş S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.3, pp.935-941, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Turkey is an important region in terms of biodiversity because of its geographical location, topographical structure and the presence of various climate types. The emergence of new species and subpopulations can be seen. In this study, we evaluated subspecies of Calopteryx splendens (Harris, 1782) distributed in Turkey. 19 ecological parameters of the current known localities of these subspecies were analyzed. The pottential habitats and new locations for the subspecies populations were investigated. Current distribution maps of C. splendens subspecies have been made using MaxEnt ecological niche modeling methods. According to these results, it was found that the distribution areas of C. splendens subspecies, whose distributions according to faunistic data are known, almost overlapped with the distribution areas of ecological data.
Türkiye coğrafik konumu, topografik yapısı, çeşitli iklim tiplerini bulundurması nedeniyle biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir bölgededir. Türleşme ve alt populasyonların oluşumlarına rastlanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren Calopteryx splendens (Harris, 1782) türüne ait olan morfolojik olarak tanımlanmış alttürlerin, 19 ekolojik faktörün analizi neticesinde farklı lokasyonlarda aynı koşulları sağlayabilen potansiyel dağılım alanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. C. splendens alttürlerin günümüzdeki dağılım haritaları MaxEnt ekolojik niş modelleme yöntemleri kullanarak yapılmıştır. Bu sonuçlara göre, faunistik verilere göre dağılımları bilinen C. splendens alttürlerin yayılış alanlarının ekolojik verilerle ortaya konan dağılım alanlarıyla hemen hemen örtüştüğü tespit edilmiştir.