Variation of β-glucosidase enzyme activity and soil development with different slope and land cover under semi moist humid climate conditions


Creative Commons License

ERKOÇAK A., DENGİZ O.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, vol.7, no.1, pp.21-27, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Microorganisms that live in soil not only play an active role in many chemical changes that take place in the soil but also are important components of soil fertility because they work in the cycle of the nutrients required for plant development. Most of the microbial activity in the soil is determined by measuring the activities of the enzymes. The aim of this study is to examine the changes in β-glucosidase enzyme aktivities and soil development formed on the same parent material, but with different slopes, land cover and land use under semihumid climatic conditions. It was carried out on the soils formed on the basaltic parent material in different physiographic positions within the Dağköy area of Engiz District, which is located at the south of the Samsun-Bafra Highway. In this study, β-glycosidase enzyme activity was assessed in order to detect the biological properties of the soils in the study area. It was determined that the β-glycosidase enzyme activity of the soil samples taken from the four profiles classified as Typic Haplustert and Lithic Ustorthent and selected on southwest and northeast direction changed between 4.9-98.9 μg pnitrophenol. In addition, According to the statistical relationship between β-glycosidase enzyme activity and different profiles, land uses/land covers and elevations along the southwest and northeast transect, different profiles and different elevations were found to be important at 1% level of effect on β-glycosidase enzyme activity in the soils. Also, it was determined that the effect of different land use and land cover patterns on the activity of β-glycosidase enzyme in the soil was insignificant as statistically.
Toprak içerisinde yer alan mikroorganizmalar, bitki gelişmesi için gerekli olan besin elementlerinin döngüsünde görev aldıkları içintoprak verimliliğinin önemli unsurlarının yanı sıra toprakta meydana gelen pek çok kimyasal değişimin içinde aktif rolalmaktadırlar. Topraktaki mikrobiyal aktivitenin büyük bir kısmı enzimlerin aktivitelerinin ölçülmesiyle belirlenmektedir. Buçalışmanın amacı yarı nemli ılıman iklim koşulları altında aynı ana materyal, farklı eğim ve arazi kullanımlarında farklı topraklarıngelişimlerinin ortaya konulması ve β-glikosidaz enzim aktivitesi değişimini incelemektir. Bu çalışma, Samsun-Bafra karayolunungüneyinde, Engiz Beldesine bağlı Dağköy mevkii alanı içerisinde farklı fizyografik ünitelerin yer aldığı bazaltik ana materyalüzerinde oluşmuş topraklarda yürütülmüştür. Topraklar Typic Haplustert ve Lithic Ustorthent olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmaalanına ait toprakların biyolojik özelliklerinin ortaya konulması amacıyla β-glikosidaz enzim aktivitesi değerlendirilmiş veGüneybatı-Kuzeydoğu doğrultu hattı boyunca dört profil açılmış ve açılan profillerden alınan toprak örneklerinin β-glikosidazenzim aktivitesinin 4.9-98.9 μg p-nitrofenol g-1 kuru top. arasında değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca Güneybatı-Kuzeydoğu hattıboyunca β-glikosidaz enzim aktivitesi ile farklı profiller, arazi kullanımı ve yükseklik arasındaki istatistiksel ilişki incelendiğindefarklı profillerin ve farklı yüksekliklerin topraktaki β-glikosidaz enzim aktivitesi üzerine etkisinin %1 düzeyinde önemli olduğu(P=0.000<0.01), farklı arazi kullanım şekillerinin ise topraktaki β-glikosidaz enzim aktivitesi üzerine etkisinin önemsiz olduğu (P =0.670>0.05) belirlenmiştir.