Some Observations And Evaluations Of An American Journalist Curtis On The Administrative Approach Of The Union And Progress


KUS A.

Sinop Üniversitesi sosyal bilimler dergisi, vol.7, no.2, pp.1556-1589, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The proclamation of the First Constitutional Monarchy in 1876 constitutes one of the most important turning points in the recent Turkish history. However, the Ottoman Empire was defeated in the Ottoman-Russian War in 1877-1878, after which Abdulhamid II dissolved the Parliament and thus a process began that had lasted for 33 years. During this period, the Young Turks, who emerged as an opposition movement, and their political extension, the Union and Progress Party, gained power both abroad and at home and forced Abdülhamid II to declare the Constitutional Monarchy and open the parliament again on July 23, 1908. When the Second Constitutional Monarchy was proclaimed, the Union and Progress Party began to rule. Although Constitutional Monarchy II was proclaimed under the pressure of the Young Turks, in essence, it was a continuation of the renewal and modernization efforts made by the Ottoman Empire such as the Lale period, Tanzimat, Islahat and Constitutional Monarchy I. In addition to all these, the Second Constitutional Monarchy period also had important reflections and effects on the process leading to the Republic of Turkey and its aftermath. Some politicians and intellectuals of this period were among the founding cadre of the Republic and played an important role in shaping the Republican period through their thoughts and activities. Therefore, it is important to analyze the administrative, political, eco- nomic and social effects of the period that began with the declaration of the Constitutional Monarchy in 1908 on modern Turkish history in detail. This study aims to present an evalu- ation of the observations of the American journalist William Eleroy Curtis on the structure and understanding of the Union and Progress Party administration that started with the proc- lamation of the Constitutional Monarchy in 1908, based on his book "Around the Black Sea: Asia Minor, Armenia, Caucasus, Circassia, Daghestan, The Crimea, Roumenia".
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Devleti yenilmiş ve ardından II. Abdülhamid Meclis-i Mebusanı kapatmış ve böylece 33 yıl kadar devam eden bir süreç başlamıştır. Bu süreç içerisinde muhalif bir hareket olarak ortaya çıkan Jön Türkler ve onun bir uzantısı olan İttihat ve Terakki, hem yurt dışında hem de yurt içinde güç kazanmış ve 23 Temmuz 1908 yılında Abdülhamid’i tekrar Meşrutiyeti ilan etmeye ve meclisi açmaya zorlamıştır. II. Meşrutiyet ilan edilince, İttihat ve Terakki yönetimi başlamıştır. II. Meşrutiyet, Jön Türker’in baskısıyla ilan edilmiş olsa da, özde, Lale devri, Tanzimat, Islahat ve I. Meşruti-yet gibi Osmanlı Devleti tarafından yapılan yenileşme ve çağdaşlaşma çabalarının deva-mı niteliğindedir. Tüm bunlara ek olarak, II. Meşrutiyet döneminin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetine giden süreç ve sonrası üzerinde de önemli yansımaları ve etkileri olmuştur. Çünkü bu dönemin bazı siyasetçileri ve aydınları, Cumhuriyet’in de kurucu kadrosu içeri-sinde yer alarak gerek düşünceleri gerekse yürüttükleri faaliyetlerle Cumhuriyet döneminin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamışlardır. Bu yüzden, 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle başlayan dönemin, idari, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel bakımdan modern Türk tarihi üzerindeki etkilerini ayrıntılı olarak ele alarak analiz etmek önem ta-şımaktadır. İşte bu çalışma, Amerikalı gazeteci William Eleroy Curtis’in “Around the Black Sea: Asia Minor, Armenia, Caucasus, Circassia, Daghestan, The Crimea, Roume-nia” adlı eserinden yola çıkarak II. Meşrutiyetin ilanıyla başlayan İttihat ve Terakki yöne-timinin yapısına ve yönetim anlayışına dair gözlemlerinin bir değerlendirmesini ortaya koymayı amaçlamaktadır.