THE RELATIONSHIP BETWEEN MEANING IN LIFE AND PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY OF UNIVERSITY STUDENTS


SEYREK Ö. D., ERSANLI K.

Turkish Studies (Elektronik), vol.12, no.4, pp.143-162, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.143-162
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to examine the relation between the meaning in life and psychological flexibility of university students and also psychological flexibility levels of university students differ significantly by their perceived happiness and having a goal in their lives. To test the hypothesis of the research implemented by the correlational comparative survey method, the samples acquired from 723 of university students were analyzed by using the Personal Information Form, the Meaning in Life, and the Acceptance Action Questionnaire- II . SPSS Statistics 20.0 software was used for the data analysis. As the data did not show a normal distribution in the statistical analysis Kruskal Wallis Chi square test that is nonparametric tests were utilized for the research findings. Also correlation analysis were used in the analysis of the data. It has been found that there is a significicant relation between the search for meaning, the presence of meaning and the psychological flexibility. The level of the meaning in life showed meaningful differences according to the perceived happiness students. Additionaly, the level of psyhological flexibility also showed meaningful differences according to the perceived happiness themselves and having a specific goal in life. The results were discussed in the relevant literature perspective and the suggestions could be helpful for the other researchers were submitted
Bu araştırmanın amacı genel olarak üniversite öğrencilerinde yaşamın anlamı ve psikolojik esneklik arasındaki ilişkinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin psikolojik esneklik düzeylerinin algıladıkları mutluluk durumuna ve yaşamlarında bir amaca sahip olma düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya koyulmasıdır. İlişkisel tarama modeli ile yapılan araştırmanın denencelerini test etmek için 723 üniversite öğrencisinden oluşan örneklemden 'Kişisel Bilgi Formu'', ''Yaşamın Anlamı Envanteri'' ve ''Kabul ve Eylem Formu'' kullanılarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizi SPSS 20 istatistik paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonrası verilerin normal dağılım göstermediği tespit edildiğinden non-parametrik testlerden Kruskal Wallis Ki Kare Testi kullanılmıştır. Ayrıca verilerin analizinde korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda anlam arayışı, anlamın varlığı, yaşamın anlamı ve psikolojik esneklik arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yaşamın anlamı düzeyi öğrencilerin kendilerini algıladıkları mutluluk durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca psikolojik esneklik düzeyinin, kendilerini algıladıkları mutluluk durumuna ve yaşamda belirgin bir amaca sahip olma düzeylerine göre de anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuçlar ilgili literatür eşliğinde tartışılmış ve bu doğrultuda diğer araştırmacılara yardımcı olabilecek öneriler sunulmuştur