Evaluating the Tourism Potential of Touristic Destinations from the Point of View of Private Tour Captains


ATAR A., ÇETİNKAYA F. Ö., ÖZDEMİR AKGÜL S.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.4, pp.2873-2893, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The subject of this study, which plays a key role in the economic and social development of destinations in the city tourism, the city has attracted to the foreground serves the tourist activities. One of the major destinations of Turkey's tourism activities take place densely in Fethiye, where has a great potential for urban tourism in terms of its location and attractiveness. The aim of this study is, evaluation of Fethiye's city tourism potential from the point of view of private tour captains. The study is conducted with 61 captains by using face to face interview technique which is one of the qualitative interview techniques. Data are analyzed by Nvivo program. The results of the study indicate that Fethiye has a high tourism potential but this potential cannot be completely realized due to the deficiencies specific to the city. In line with the findings of the analyzes, some suggestions have been presented in terms of eliminating the mentioned negativities.
Bu çalışmaya konu olan, destinasyonların ekonomik ve toplumsal anlamda gelişmesindekilit bir rol oynayan kent turizmi, kentin sahip olduğu çekicilikleri ön plana çıkararakturistik faaliyetlere hizmet etmektedir. Türkiye’nin turizm faaliyetlerinin aktif bir şekildegerçekleştiği destinasyonlardan biri olan, “Fethiye” de bulunduğu konum ve sahip olduğuçekicilikler açısından büyük bir kent turizmi potansiyeline sahiptir. Bu doğrultudaçalışmanın amacı; Fethiye’nin kent turizmi potansiyelinin, özel tur kaptanlarının bakış açısıile değerlendirilmesidir. Çalışma, nitel görüşme tekniklerinden biri olan yüz yüze görüşmetekniği kullanılarak 61 kaptan ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları, Fethiye’nin yüksekdüzeyde turizm potansiyeline sahip olduğu fakat bu potansiyelin kente özgü eksiklikleryüzünden tam olarak ortaya çıkartılamadığı yönündedir. Yapılan analizler sonucu ortayaçıkan bulgular doğrultusunda bahsedilen olumsuzlukların giderilmesi açısından bazıöneriler sunulmuştur.