The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home


ALTAY B., AVCI İ. A.

Dicle Tıp Dergisi, vol.36, no.4, pp.275-282, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 4
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Dicle Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.275-282
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: This research has been made to examinethe relation between the self care strength and the lifesatisfaction of the elderly living in the nursing home andfactors that affect.Material and methods: Descriptive and cross-sectionaltype of this study was performed in nursing home inSamsun between December 2007-0ctaber 2008. Thesample consist of 56 elderly.The data were collected by Self Care Agency Scale(SCAS) and The Satisfaction With Life Scale (SWLS).SCAS minimum score is 35 and maximum is 140. If theSWLS index is less than 7, it means it is low but, if it ismore than 13 this means it is high SWLS in fact. Forevaluation, t test, Mann-Whitney U test and KruskallWallis analysis were performed.Results: It was found that SCAS form of the elderly themean score was 86.4 ±18.8. SWLS form the mean scorewas 20.3 ± 5.9. İt can be said that they are higher thanmean level. Self-care strength is high those graduatedfrom high school and in individual who are between therest not problem and to be satisfaction of living in thenursing home. Life Satisfaction was found to be highthose the rest not problem and who do not depend onanybody else while doing their daily activity.Conclusion: There is a strong positive relationship between the self-care strength of the elderly individual andtheir life satisfaction.
Amaç: Bu çalışma huzurevinde yaşayan yaşlılardaÖzbakım Gücü ve Yaşam Doyumları arasındaki ilişkiyive etkileyen bireysel faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki buaraştırma Aralık 2007-Ocak 2008 tarihleri arasındaSamsun huzurevinde yapılmış olup, örnekleme 56 yaşlıalınmıştır.Verilerin toplanmasında soru formu ile Özbakım GücüÖlçeği (ÖGÖ) ve Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) kullanılmıştır. ÖGÖ’den alınacak minimum puan 35, maksimumpuan 140’ dır. YDÖ ölçeğinden alınan 7 puan ve altınındüşük, 13 puan ve üstü yüksek yaşam doyumunu göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis VaryansAnalizi kullanılmıştır.Bulgular: Huzur evinde kalan yaşlıların ÖGÖ puan ortalaması 86.4 ±18.8, YDÖ puan ortalaması 20.3 ± 5.9 olarak yüksek bulunmuştur. ÖBÖ orta-lise mezunlarında,uyku sorunu olmayanlarda ve huzur evinde kalmaktanmemnun olanlarda yüksek bulunmuştur. Yaşam doyumuise günlük işlerini kendi kendilerine yapabilenlerde veuyku sorunu olmayanlarda yüksek bulunmuştur.Sonuç: Yaşam doyumu ile öz bakım gücü arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. ÖGÖ arttıkça yaşam doyumu da artacaktır.