Creative Problem Solving Skills Of Secondary School Students


Creative Commons License

BAL İNCEBACAK B., ERSOY E.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.12, no.1, pp.1-24, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Activities to improve students' problem-solving skills are not enough in the information age. Instead, there is a trend towards modern methods ensuring opportunity to multi-dimensional thinking. Due to this trend, students must be a creative problem solver that enables high-level thinking. It is expected that student creativity will be developed through creative problem-solving activities. We carried out the study by sampling method with a total of 72 students from the two provinces in the Black Sea region of Turkey selected by random. In the study, we used the one creative problems developed by Price (2006) as data collecting tools. In analysing the data, the solutions of applied problems were investigated regardful of Mumford et al. (1991) 's creative problem solving steps. Content analysis of qualitative research methods was conducted in the research. The data obtained were submitted to the views of two experts to achieve reliability and validity of the study and correspondence percentage was calculated. As a result of the findings, we have found out that the middle school students have some difficulties as they have faced with creative problems for the first time. We have determined that students have difficulties in the configuration step of the problems, in the steps of choosing categories and encoding information
Günümüz bilgi çağında öğrencilerin hayatlarını daha sağlıklı sürdürebilmeleri için problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler yeterli değildir. Bunun yerine öğrencilerin çok boyutlu düşünmesine fırsat tanıyan, üst düzey düşünmelerini sağlayan eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlardan dolayı öğrencilerin üst düzey düşünmelerini sağlayan yaratıcı birer problem çözücü olmaları gerekmektedir. Yaratıcı problem çözme etkinlikleri ile öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin geliştirileceğine olan inanç bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışma, Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde bulunan iki ilden rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 72 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Price (2006) tarafından geliştirilen bir yaratıcı problem kullanılmıştır. Verilerin analizinde, uygulanan problemlerin çözümleri Mumford ve diğ. (1991)’nin yaratıcı problem çözme adımları göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulguların sonucunda, ortaokul öğrencilerinin yaratıcı problem ile ilk defa karşı karşıya kalmaları sebebiyle biraz zorlandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin problemi yapılandırma, kategori seçme ve bilgiyi kodlama basamağında zorlandıkları tespit edilmiştir.