THE EFFECT OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION ON ACHIEVEMENT AND RECALL IN LENGHT MEASUREMENT


Creative Commons License

KURT E. S., DOĞAN M.

Turkish Studies - Educational Sciences , vol.14, no.4, pp.1503-1515, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The difficulties that we have experienced in teaching and learning mathematics that exist in every moment of our lives stand as our limitation in achieving the desired level of mathematics success. One of the elements of a qualified mathematics teaching methods. Researches show the effectiveness of teaching methods on mathematics teaching at different levels and subjects. The dicersity of teaching methods is an impotant element in attracting students’ attention, freeing them from prejudice and consequently increasing their mathematics achievement. Based on this reason, in this research, were to research the effects of teaching supported with Realistic Mathematics Education (RME) on 4th grade students’ achievements of “length measurement” and the recall of acquired knowledge with the method of RME. Pre test-post test control grouped half experimental pattern were used in the research. The sample of study which processed of 2013-14 years consists of 46 students who participated 23 students from experimental and 23 students from control groups. Lessons were carried on with RME in experimental group and in line with the activities included in MEB primary school mathematics course curriculum in control group. “Mathematics Achievement Test” resorted on the topics of measuring lenght for measuring students’ achievement. Before the application, pre-test and after the lesson post-test was applied and 4 months later permanency test was applied to both experiment and control groups. The quantitative data from the achievement test were analyzed by paired-samples t test and Independent samples t test in SPSS 13.0 package program. Results of the study proved that teaching supported with RME method used with the experiment group at the teaching of “length measurement” improved the success of the students and affected the recall of the acquired knowledge.
Hayatımızın her anında var olan matematiği öğretirken veöğrenirken yaşadığımız güçlükler matematik başarımızın istenilendüzeye çıkmasındaki sınırlılığımız olarak karşımızda durmaktadır.Nitelikli bir matematik öğretimindeki unsurlardan biri öğretimyöntemlerimizdir. Yapılan araştırmalar öğretim yöntemlerinin farklıdüzeylerde ve konularda matematik öğretimi üzerindeki etkililiğinigöstermektedir. Öğretim yöntemlerinin çeşitliliği öğrencilerindikkatlerini çekebilme, ön yargılarından kurtarabilme ve sonuç olarakmatematik başarılarını artırmada önemli bir unsur olmaktadır. Bugerekçeden yola çıkılarak, İlkokul 4. sınıflarda uzunlukları ölçmekonusu öğretiminde, Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME)’nin öğrencibaşarısı üzerine etkisini ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığını araştırmaküzere gerçekleştirilen araştırmada, deneme modellerinden ön test-sontest eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.Araştırma 2013–2014 öğretim yılı ikinci döneminde bir devlet okulundadeney grubunda GME, kontrol grubunda ise Milli EğitimBakanlığı(MEB) ilkokul matematik dersi öğretim programında yer alanetkinlikler doğrultusunda yürütülen araştırmaya gruplarda 23’er kişiolmak üzere toplam 46 öğrenci katılmıştır. Öğrenci başarılarını ölçmekiçin deney ve kontrol gruplarında işlenen “Uzunlukları Ölçme”konusunda matematik başarı testi (MBT) kullanılmıştır. Uygulamanınönü ve ardında ön test, son test, son testten 4 ay sonra ise kalıcılık testigerçekleştirilmiştir. Araştırmada başarı testinden elde edilen nicelveriler SPSS istatistik programındaki bağımlı ve bağımsız gruplar t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, GME’nin öğrencibaşarısı ve başarının kalıcılığını arttırdığı görülmüştür.