Genetic Factors Affecting the Vascular Mechanism in Sports: Traditional Review


Creative Commons License

KAHYA S.

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.15, no.2, pp.331-340, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Our study was conducted to investigate the effect of ge- netic factors on vascular mechanism in sports. Veins could play a key role in maintaining sports performance effectively and efficiently. An- giogenesis was the format ion of new vessels from ex isting vessels through a number of physiological processes. It includes a summary of studies registered in Google Scholar, ResearchGate, MPDI, Academia, GeneCards, Semantic Scholar, MLTJ Online, Genetic Applications and PubMed engine that has been registered in the NCBI database regard- ing VEGFA, HIF-1A, ACE and NOS3 genes to date. It was concluded that gene structures that st imulate vascular ang iogenesis increase an- giogenesis thanks to the mechan ism developed aga inst hypoxia. The HIF-1A gene has both a pathological/physiological effect. The HIF-1A gene, which is activated especially in cases where oxygen is insuffi- cient, is an important biological structure for many genes. It observes that angiotensin converting enzyme activity increases the intravascular pressure by constricting the vessels in the response of the cardiovascu- lar system to exercise, and in this case, it provides an advantage to the athletes in maximal strength sports. It was seen degradation of the ACE gene on the endothelium may adversely affect individual health. It ob- serves that NOS3 and VEGFA genes may be animportant regulator, es- pecially in endurance exercises, in the vasodilation mechanism that they form on the inner surfaces of the vessels in the presence of endothe- lium. Result, the card iovascular system can make pos itive contribu- tions to the development of sports performance by be ing affected by genetic factors.
Mevcut çalışmamız, sporda genetik etmenlerin damar mekaniz- ması üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Damarlar, spor- tif performansın etkili ve verimli bir şeklide sürdürülmesinde anahtar bir role sahip olabilir. Anjiyogenez, mevcut damarlardan b irtakım fiz- yolojik süreçler yoluyla yen i damar oluşumudur. Mevcut çal ışmamız, bugüne kadar VEGFA, HIF-1A, ACE ve NOS3 genleri ile ilgili NCBI veri tabanına kayıtlı; PubMed arama motoru ile Google Akademik, Re- searchGate, MPDI, Academ ia, GeneCards, Semant ic Scholar, MLTJ Online ve Genet ic Applications veri tabanlarına kayıtlı çalışmaların özetlenmesini içermektedir. Çalışmamızda, damar anj iyogenezini sti- müle eden gen yapılarının hipoksiye karşı geliştirdiği mekanizma saye- sinde damar anjiyogenezini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu amaçla HIF-1A geni, hem patoloj ik yönden hem de f izyolojik yönden b ir et- kiye sahip olabilir. Özellikle oksijenin yetersiz olduğu durumlarda aktif hâle geçen HIF-1A geni, diğer birçok gen için önemli bir biyolojik ya- pıdır. Çalışmamızda, kardiyovasküler sistemin egzersize tepki olarak verdiği yanıtta anjiyotensin dönüştürücü enzim aktivitesinin damarların daralmasını sağlayarak damar içi basıncı artırdığı, bu durumun da mak- simal kuvvet/güç sporlarında sporculara avantaj sağladığı görülmüştür. ACE geninin endotel üzerindeki degradasyonunun birey sağlığını olum- suz bir şekilde etkileyebileceği ve NOS3 ile VEGFA genlerinin, endo- telin varlığında damar iç yüzeylerinde oluşturduğu vazodilatasyonun özellikle dayanıklılık sporlarında önemli bir regülatör olabileceği mev- cut çalışmamız sonucunda gözlemlenmiştir. Sonuç olarak kard iyovas- küler s istem, genet ik faktörlerden etk ilenerek sport if performans ın gelişimine olumlu katkılar sağlayabilmektedir.