THE CRITICISM OF MARY DALY OF CHRISTIAN PATRIARCHAL GOD PERCEPTION


TURAN M., DUMAN H.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.44, pp.167-188, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Being and position of woman both in the private and social life have caused some problems since the first human was created. With the inclination of so-lutions for these problems, lots of spiritual movements have been developed. These developed movements have concerned with subjects such as how pat-riarchal society developed, which fields were effected and the sexual, religi-ous, political and economical pressure upon women. During historical deve-lopment of human, religion has been the uttermost effected area among all of these. In this study, Mary Daly who is one of the most important pioneers of radical feminism which developed as one of the last feminist movements, in general, criticized patriachy and especially Christianity in a critical way, which has been considered as a blocking factor for the development of human being. According to her, religions are nothing else from the sects under the patriarchal umbrella. Feminist teology of Mary Daly saying for women in de-sire of wanderlusting, the only way of participating to God as an active verb is to dismiss the patriarchal evils in women inside, is an enlightening work for women defined by women. In this paper, her concept of Christian God will be focused on.
Kadın varoluşu ve kadının gerek özel gerekse toplumsal hayattaki konumlan-dırılışı ilk insanın yaratılışından bu yana süregelen birtakım sorunları bera-berinde getirmiştir. Bu sorunları çözmek amacıyla pek çok farklı düşünsel akım geliştirilmiştir. Geliştirilen bu akımlar ataerkil toplum yapısının nasıl oluştuğu, nelere etki ettiği, kadın üzerinde uygulanan cinsel, dini, politik ve ekonomik baskılar gibi konularla ilgilenmiştir. İnsanlığın tarihsel gelişimi bo-yunca bu baskıların belki de en çok hissedildiği alan din olmuştur. Bu çalış-mada, feminizm akımları içinde son dönem akımlardan biri olan radikal femi-nizmin önde gelen temsilcilerinden Mary Daly’nin genelde ataerkilliği özelde Hristiyanlığı kadın varoluşuna engel olduğu gerekçesiyle eleştiren bakış açısı ele alınacaktır. Ona göre dinler, ataerki şemsiyesinin altındaki mezheplerden başka bir şey değildir. Çalışmalarında gezgin bir ruh hali içinde bulunmasını istediği kadınların aktif bir fiil olarak tanımladığı Tanrı’ya katılmalarının tek yolunun içlerindeki ataerkil şeytanları kovmak olduğunu söyleyen Daly’nin feminist teolojisi kadınlara ışık tutacak niteliktedir. Bu çalışmada yazarın Hristiyan Tanrı anlayışına odaklanılacaktır.