INVESTIGATION OF MICROPLASTIC POLLUTION IN MID-BLACK SEA REGION SAMSN COASTAL STRIP SEAWATER AND SEDIMENT ENVIRONMENT


Creative Commons License

Ak M., Özpolat B., Bağ A., Şimşek A., Bakan G.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM V, Zonguldak, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.252-259

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.252-259
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Özellikle son 50 yılda, plastiklerin yaşamımızın her alanında bulunmasından dolayı son yüzyıl 

neredeyse “plastik çağı” olarak adlandırılabilir. Plastik kullanımı arttıkça su kaynaklarında 

rastlanan mikroplastik miktarı da giderek büyümeye başlamıştır. Mikroplastiklerin önemli bir kısmı 

plastiklerin küçük parçalara ayrılması neticesinde oluşurken, bir kısmı da plastik ürünlerin 

üretiminde endüstriyel ham madde olarak kullanılan küçük pelet şeklindeki reçineler (nurdles) 

oluşturur. Kıyı ve deniz alanları, insanların faaliyetlerinden sürekli ve artan bir baskı 

altındadır. Pestisitler, kalıcı organik kirleticiler (KOK), hidrokarbonlar, ağır metaller, 

plastikler ve mikroplastikler gibi kirleticiler deniz ekosistemini etkiler. Kıyı alanlarının yüksek 

dinamik doğası,  bitişik  denizlerin  oşinografik  özellikleri  ile tatlı  su  ortamlarının, 

haliçlerin ve lagünlerin fizikokimyasal özelliklerini oluşturmaktadır. Dünya çapında ekolojik bir 

problem olarak kabul edilen mikroplastikler ülkemiz denizleri için de tehdit oluşturmaktadır. 

Karadeniz de, ortalama derinliği 1300 m olan ve 420 bin km² alanı kaplayan yarı kapalı bir iç deniz 

olması; Tuna, Dinyester ve Dinyeper gibi Avrupa ve Asya kıtalarının önemli akarsularıyla birlikte 

kendi alanının yaklaşık 5 katı büyüklüğünde bir havzanın etkilerini taşıması nedeniyle bu tehditten 

etkilenmektedir. Bu nedenle mikroplastiklerin miktar ve özelliklerinin belirlenmesi çevresel 

etkileri dikkate alındığında büyük önem taşımaktadır. Mikroplastikler, hem suda yaşayan canlılar 

için hem de insanlar için büyük risk oluştururlar. Dolayısıyla okyanus, deniz gibi ortamlara atılan 

plastik atıklardan dolayı mikroplastik kaynaklı kirliliğin belirlenmesi ve etkilerinin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Orta Karadeniz Bölgesi Samsun’da yer alan Costal, 

Golf Kulübü, Atakum İskele, Atakent İskele, Kurupelit ve Çatalçam örnekleme noktalarından alınan su 

ve sediman örneklerine uygulanacak fizikokimyasal analizler sonrasında Taramalı Elektron Mikroskobu 

(SEM) – Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) analizleri ile mikroplastiklerin 

sınıflandırması yapılarak bölgedeki kirlilik potansiyeli belirlenecektir. Orta Karadeniz 

Bölgesi’nde ilk defa yapılan bu çalışma ile elde edilen veriler ışığında güncel sonuçlarla 

mikroplastik kirleticilerinin ekosisteme etkileri belirlenecektir.

Anahtar kelimeler: Deniz Kirliliği, Mikroplastik, Orta Karadeniz, Sediman