The Relationship Between Mothers’ Care Burden and Health Care Satisfaction


Creative Commons License

TURAL BÜYÜK E., BAYDIN N. Ü., ÜNVER G. T.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.204-211, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: This study was conducted to determine the relationship between the caregiving burden and health care satisfaction of mothers of children with chronic diseases. Material and Methods: This cross-sectional, descriptive and correlational study was conducted in a university hospital from March 2019 to May 2019. Its study population included mothers who could be reached out of those with a child in the pediatric clinic diagnosed with a chronic disease. The study included 128 mothers who came to the hospital during the study and who agreed to participate in the study. The study data were collected using Information Form Regarding the Mother's Descriptive Characteristics, the Caregiver Burden Scale and the PedsQL Health Care Satisfaction Scale. They were evaluated using numbers, means, percentage distributions, the t-test, variance analysis and Kruskal-Wallis test with SPSS 21 software. Results: The children of 45.3% of the mothers had recently stayed in the hospital due to complications, and 53.1% of them were in the hospital for one to seven days. The study found that the university graduate mothers had a lower caregiver scale mean score, and this was a statistically significant difference (p<0.05). The mothers with children diagnosed with epilepsy had a lower PedsQL Health Care Satisfaction Scale mean score than mothers of children diagnosed with other diseases, and this was a statistically significant difference. There was a significant, negative and weak correlation between the mothers’ caregiver burden and healthcare satisfaction scale scores (r=-0.255, p=0.004). Conclusion: This study found that mothers had mild/moderate care burdens and healthcare satisfaction and between these two scales it was observed that there was a significant, negative and weak relationship.
Amaç: Araştırma, kronik hastalığı olan çocuk annelerinin bakım verme yükü ile sağlık bakım memnuniyetleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olup, bir üniversite hastanesinde Mart-Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, çocuk kliniklerinde kronik hastalık tanısı alan çocuğu yatan ve ulaşılabilen tüm anneler oluşturmuş ve belirtilen tarihlerde hastanede olan ve araştırmaya katılmak isteyen 128 anne araştırmaya dâhil edilmiştir. Veriler, Annelerin Tanıtıcı Özelliklerini Kapsayan Bilgi Formu, Bakım Verme Yükü Ölçeği ve PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, SPSS 21 istatistik programında sayı, ortalama, yüzdelik dağılımlar, t-testi, varyans analizi, Kruskal-Wallis testleri ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Annelerin %45,3’ü çocuğunun kronik hastalığına bağlı gelişen bazı komplikasyonlardan dolayı en son hastanede yattıkları ve %53,1’inin 1-7 gün arasında hastanede kaldıkları belirlenmiştir. Çalışmada, üniversite mezunu annelerin bakım verme yükü ölçeği puan ortalamalarının daha düşük olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Epilepsi tanısı alan çocuğa sahip annelerin PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği puan ortalamalarının diğer kronik tanısı olan çocukların annelerine göre daha az olduğu ve bu durumun istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bakım verme yükü ile sağlık bakımı memnuniyet ölçeği genel puanı arasında anlamlı, negatif yönde ve zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür (r=-0,255, p=0,004). Sonuç: Araştırmada, annelerin bakım yükleri ve sağlık bakım memnuniyetleri hafif/orta düzeyde olduğu ve bu iki ölçek arasında anlamlı, negatif yönde ve zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür.