A Current Approach to Microbiota: Autism and Microbiota


Creative Commons License

KILINÇ G. E., SÖĞÜT M. Ü.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.88-94, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The prevalence of autism is a developmental disorder affecting a large number of individuals in our increasingly country and world-wide. Autism is caused by genetic and environmental factors. But the actual mechanism that plays a role in the etiology of autism is not fully known. Intestinal microbiota is essential for human health and plays a role in many neuropsychiatric diseases through communication between gastrointestinal system and central nervous system. Current data suggest that intestinal microbiota is associated with autism. Intestinal microbiota can also influence gastrointestinal physiology, immunological function and even behavior through various mechanisms. It has also been found that some intestinal bacteria such as Clostridium, Desulfovibrio and Sutterella may play a role in the pathogenesis of autism by causing behavioral changes in autistic individuals. In this regard, in order to understand whether the occurrence and development of autism symptoms are caused by intestinal microbiological disorders, it is important to examine the relationship between autism and some specific species in the intestinal microbiota and present various mechanisms. In this review, it is aimed to examine the effects of intestinal microbiota on autism symptoms and the mechanisms between intestinal microbiota and immunological system, intestinal functions and behaviors. In addition, these mechanisms have been discussed with various studies supporting the role of intestinal microbiota in autism. Contemporary information can be a source of hope for many diseases that affect brain and behavior through various mechanisms and may contribute to the improvement of symptoms of neurodevelopmental diseases with changes in intestinal microbiota.
Otizm; prevalansı gittikçe artan, ülkemizde ve dünya çapında çok sayıda bireyi etkileyengelişimsel bir bozukluktur. Otizm, genetik ve çevresel etmenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.Fakat otizm etiyolojisinde rol oynayan asıl mekanizma tam olarak bilinememektedir. İntestinalmikrobiyotası, insan sağlığı için esansiyel olmakla birlikte; gastrointestinal sistem ve santral sinir sistemi arasındaki iletişim yoluyla birçok nöropsikiyatrik hastalıkta rol oynamaktadır. Güncel veriler,intestinal mikrobiyotanın otizm ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. İntestinal mikrobiyota,aynı zamanda çeşitli mekanizmalarla gastrointestinal fizyoloji, immün foksiyon ve hatta davranışlar üzerinde etkili olabilmektedir. Aynı zamanda Clostridium, Desulfovibrio ve Sutterella üyelerigibi bazı intestinal bakterilerin otizmli bireylerde davranış değişikliklerine neden olarak, otizm patogenezinde rol oynayabileceği saptanmıştır. Bu bakımdan, otizm semptomlarının oluşum ve gelişiminde intestinal mikrobiyotadaki bozuklukların sebep olup olmadığını anlamak için otizm ileintestinal mikrobiyotadaki bazı spesifik türlerle ve mevcut çeşitli mekanizmalarla olan ilişkisinin incelenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, intestinal mikrobiyotanın otizm semptomları üzerindeki etkilerinin ve intestinal mikrobiyota ile immün sistem, barsak fonksiyonları ve davranışlararasındaki mekanizmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, intestinal mikrobiyotanın otizmderol oynayabileceğini destekleyen çeşitli çalışmalarla bu mekanizmalar tartışılmıştır. Güncel bilgiler, çeşitli mekanizmalarla beyin ve davranışları etkileyen birçok hastalık için umut kaynağı olabilmekte ve intestinal mikrobiyotadaki değişikliklerle nörogelişimsel hastalıkların semptomlarınıniyileşmesine katkıda bulunabilmektedir.