LATE ROMAN POTTERY WITH STAMPED DECORATION OF SMINTHEION LARGE ROMAN BATHS


YAVUZ O.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.4, pp.1315-1346, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The Sanctuary of Apollon Smintheion is located in the Gülpınar village of Çanakkale in the northwest of Anatolia. The Great Roman Bath excavations started in 2008 in the sanctuary, were completed in 2011. The subject of this study is the stamp-decorated ceramics found in here and dated to the Late Roman period. Twenty-nine stamp-decorated ceramics founded in the excavations were evaluated for the study. As a result of the evaluations, it was understood that twenty-four of stamped ceramics produced in Phokaia workshops and five of stamp-decorated ceramics produced in Africa. Considering the repertoire diversity of the samples; it was understood that ten of them have cross and its variations, eight of them have animals, five of them have vegetative, four of them have geometric and two of them have human stamped decorations. In this study, it is aimed to reveal which stamped decorations are used more dominantly, and their similarities and differences with each other by referring to the relationships of the stamped decorations dated between the 4th and 6th centuries AD in Western Anatolia and especially with other cities in the Troas region.
Apollon Smintheion Kutsal Alanı; Anadolu’nun kuzeybatısında, Çanakkale ilinin Gülpınar köyünde yer almaktadır. Kutsal alanda 2008 yılında başlayan Büyük Roma Hamamı kazıları, 2011 yılında tamamlanmıştır. Burada ele geçen ve Geç Roma dönemine tarihlendirilen damga bezemeli seramikler çalışma konusunu oluşturmaktadır. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmış yirmi dokuz adet damga bezemeli seramik çalışılmak üzere değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bunların yirmi dört tanesinin Foça’da üretilen damgalılara, beş örneğin ise Afrika üretimi damga bezemeli seramikler olduğu anlaşılmıştır. Örneklerin repertuar çeşitliliğine bakıldığında; on tanesinin haç ve varyasyonlarına, sekiz tanesinin hayvan, beş tanesinin bitkisel, dört tanesinin geometrik ve iki tanesinin de insan damga bezemesi taşıdığı görülmektedir. Yapılacak bu çalışma ile MS 4-6. yüzyıllar arasına tarihlendirilen damga bezemelilerin Batı Anadolu ve özelliklede Troas Bölgesi’ndeki diğer kentlerle olan ilişkilerine değinilerek hangi damga bezemelerin daha baskın olarak kullanıldığı, bunların birbirleriyle olan benzerlik ve farklılıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır