Effect of Lignin Peroxidase Enzyme on Feed Values of Different Straws


ABDİ A. M., KILIÇ Ü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.21, no.3, pp.374-384, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study was to determine the effects of various feed additives and lignin peroxidase (LiP) enzyme application on the quality and digestibility of some straws. Three different straws (wheat straw, soybean straw and sorghum straw) with 4 different treatment groups (Control, 4% urea, 10% molasses and 14% urea + molasses) were used in the study and 8 treatment groups were established for each straw and results were analyzed according to randomized factorial design. Daisy incubator was used to determine the in vitro true digestibilities (IVTD) of straw. In this study, molasses treated straws were the best among all treatment groups in organoleptic analyze, it was also found that sorghum straws gave the best results. Sorghum straw silage ranked first in terms of dry matter digestibility (DMD), dry matter intake (DMI) and the relative feed value (RFV) (P<0.001). In this study, it was found that the LiP enzyme did not significantly affect the IVTD and in vitro digestibility of ADF (P>0.05) in straws. LiP enzyme increased lignin digestibilities for all treatments. As conclusion, sorghum straw was found to have higher feed value compared to other straws used in present study.
Bu çalışma bazı samanların kaba yem kalitesi ve sindirilebilirliğiüzerine farklı katkı maddeleri ilavesi ve lignin peroksidaz enzimiuygulamasının etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.Çalışmada 3 farklı saman (buğday samanı, soya samanı ve sorgumsamanı) ile 2 enzim muamelesi (lignin peroksidaz var - yok) ve 4 farklımuamele grubu (kontrol, %4 üre, %10 melas ve %14 üre+melas (%4üre, %10 melas)) olmak üzere; her bir yem için 8 muamele grubuoluşturulmuş ve çalışma tesadüf parsellerinde faktöriyel denemetertibine göre yürütülmüştür. İn vitro gerçek sindirilebilirliklerinin(IVGS) belirlenmesinde Daisy inkübatör kullanılmıştır. Çalışmada,kuru madde sindirilebilirliği (KMS), kuru madde tüketimi (KMT) venispi yem değeri (NYD) ile duyusal kalite testlerine göre en iyisonuçları sorgum samanı silajlarının verdiği belirlenmiştir (P<0.001).Melas ilavesinin silajlarda kaliteyi artırdığı saptanmıştır. Çalışmada,lignin peroksidaz enzimi ilavesinin samanların in vitro gerçeksindirilebililikleri (İVGS) ve in vitro ADF sindirilebilirlikleri (İVADFS)üzerine önemli etkisinin olmadığı belirlenmiştir (P>0.05).Lignin peroksidaz enziminin denemede kullanılan bütün gruplar içinlignin sindirilebilirliğini artırdığı ve sorgum samanlarının beslemedeğerlerinin diğerlerinden yüksek olduğu ortaya konulmuştur.