Silage Maize Yield Estimation With Evapotranspiration Data Obtained From Satellite Images


Creative Commons License

TUNCA E., KÖKSAL E. S.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.37, no.1, pp.127-150, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Remote sensing techniques are becoming widespread to the estimation of crop evapotranspiration (ET) and yield in the crop production areas. Remotely sensed data and statistical models based on crop yield are needed to accurately estimation of crop yield before the harvest. The aim of this study is monitoring the ET values of silage maize during the crop growing period by using Landsat 8 satellite images and determine the relationship between ET and yield. This research was carried out in the silage maize fields of Sultansuyu Agricultural Enterprise Directorate in 2014. Silage maize ET values were calculated by using the Mapping EvapoTranspiration at High Resolution and Internalized Calibration (METRIC) model. According to the results of this study, estimated yield values by using the ET values obtained from the satellite images of the first week of August is in great agreement with the measured yield values (RMSE=1.52 ton ha-1). As a conclusion, it has been revealed that silage maize yield values can be estimated precisely by processing Landsat 8 satellite images on different dates with the METRIC model.
Bitkisel üretim alanlarındaki bitki su tüketiminin (ET) belirlenmesi ve verimin tahmin edilmesinde uzaktan algılama tekniklerinin kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Hasat öncesinde verimin hassas bir biçimde tahmin edilebilmesi için uzaktan algılanmış veriler ve bitki verimine dayanan istatistiksel modellere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Landsat 8 uydu görüntülerinden yararlanılarak silajlık mısırın gelişme dönemi boyunca ET değerlerinin izlenmesi ve bu ET değerlerinin verim ile olan ilişkisinin ortaya konulmasıdır. Araştırma 2014 yılında Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletmesine ait silajlık mısır üretim alanlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada silajlık mısır ET değerleri Evapotranspirasyon Haritalamasında Yüksek Çözünürlük ve İçsel Kalibrasyon Modeli (METRIC) ile hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, farklı tarihlerdeki Landsat 8 uydu görüntüleri METRIC modeli ile işlenerek silajlık mısır verim değerleri başarılı bir biçimde ortaya konulabilir. Özellikle ağustos ayının ilk haftasına ait Landsat 8 uydu görüntülerinden hesaplanan ET değerleri ile gerçekleştirilen verim tahmini arazide gerçekleşen verim değerleri ile büyük bir uyum (RMSE=1.52 ton ha-1) içerisindedir.