ASSESSMENT OF ACADEMICIANS BURNOUT LEVELS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES (GRAPHIC DESIGN DEPARTMENT SAMPLE)


Creative Commons License

SEVİNDİK O., ÖNAY M. S.

Turkish Studies - Social Sciences , vol.14, no.3, pp.1077-1094, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Individuals can find themselves unenthusiastic towards their occupation as a result of stress due to a heavy workload or their interactions with other people during their professional lives. When they face this unfavorable situation, people can withdraw themselves due to the impact of stress or their dissatisfaction with their jobs, or they can become idle. This situation is defined as burnout in literature. Burnout can be defined as the sense of weariness instilled in the individual by the stress associated with a goal and the process of achieving this goal. In Turkey, academicians who provide education at the level of higher education are in different conditions with regard to working situations. In addition, academicians working in the field of education who need to adapt themselves to the changing world. However, the burnout situation they feel for various reasons during their work can reduce the efficiency of their work and prevent to reach targeted achievements. In this study, the burnout levels of academicians in graphic design department at higher education system in Turkey were examined through prepared scales. The scale used in this study was developed by Prof.Dr. Songül TÜMKAYA. Scale consists of 4 subgroups. These subgroups are 'Emotional Weakness', 'Administrative Support', 'Academic Performance' and 'Work Load'. The universe of the study is all academicians who carry out graphic design education and training activities in Turkey at the higher education. No sample selection was made for the questionnaire application. The questionnaire was applied to the whole universe because universe is small. Survey data were collected via e-mail and face to face interviews. After the obtained data separating to subgroups, the obtained data were analyzed by using various methods (Chi-square and correlation) in the SPSS statistical package program.
Bireyler gerek işin ağır yükü altında ezilerek stres altında kalması,gerekse iş yaşantısı içinde muhatap olduğu diğer insanlar ile arasındakimeydana gelen etkileşim, onun süreç içinde yapageldiği işi ile ilgiliisteksizlik duyması gibi bir sonuca varabilir. Kişi ortaya çıkan negatifdurum karşısında; yaşadığı stresi ya da iş ile ilgili tatminsizliğinin etkisiile kendisini geri çekmeye ya da işi ile ilgili atalete düşerek eylemsizlikhaline geçebilir. Bu durum literatürde tükenmişlik olaraktanımlanmaktadır. Tükenmişlik durumunu; bireyin, bir hedef ve buhedefe ulaşmak için yürütülen süreçlerde yaşanan stresin, bireydeoluşturduğu bıkkınlık hali olarak tanımlamak mümkündür.Türkiye'de yükseköğretim düzeyinde eğitim veren akademisyenlerçalışma koşulları açısından birbirinden farklı durum ve şartlardadır.Bununla birlikte eğitim alanında çalışan ve kendini sürekli geliştirerekdeğişen dünyaya uyumlanması gereken akademisyenlerin çalışmalarısürecinde çeşitli nedenlerle hissettikleri tükenmişlik durumuçalışmalarının verimini düşürebilmekte, hedeflenen başarılaraulaşılamamasına neden olmaktadır.Bu çalışmada, Türkiye yükseköğretim sistemi içinde grafik tasarımeğitimini yürüten akademisyenlerin tükenmişlik durumları, hazırlanmışolan ölçek aracılığı ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan ölçek, Prof.Dr.Songül TÜMKAYA tarafından geliştirmiştir. Ölçek; ‘Duygusal Güçsüzlük’,‘Yönetsel Destek’, ‘Akademik Performans’ ve ‘İş Yükü’ olmak üzere 4 altgruptan oluşmaktadır. Çalışmanın evreni, Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde grafiktasarım eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten tüm akademisyenlerdenoluşmaktadır. Evrenin küçük olması dolayısıyla, anket uygulaması içinörneklem seçimi yapılmamış, tüm evrene anket uygulanmıştır. Anketverileri, e-posta ve yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Elde edilenveriler, alt gruplara göre ayrıştırıldıktan sonra istatistik paket programıkullanılarak analiz edilmiştir.