Ortaokul Matematik Kitaplarındaki Öğrenme Alanları ve Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırmalı Analizi


BİBERİ A. Ç., TUNAİİ A.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.161-174, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda okutulan matematik ders kitaplarında yer alan alıştırma sorularının öğrenme alanına ve Bloom taksonomisine göre bilişsel düzeylerini incelemektir. Belirlenen kitaplarda yer alan ünite değerlendirme bölümlerindeki alıştırma soruları veri aracı olarak kullanılmıştır. Kitaplarda yer alan sorular matematik öğrenme alanlarına göre sınıflandırılarak, her bir soru Bloom Taksonomisi dikkate alınarak kodlanmıştır. Veriler matematik eğitimi alanında iki uzman tarafından bağımsız olarak kodlanmış ve analiz edilmiştir. Kodlayıcılar arası güvenirlik çalışmasına göre, iki kodlayıcı arasındaki uyuşum yüzdesi Miles ve Huberman'ın formülüne göre %98 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri (yüzde/frekans) kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda kitaplarda yer alan alıştırma sorularında analiz, sentez ve değerlendirme sınıflarına giren soru sayıları çok az olduğu için bu üç sınıf (Analiz-Değerlendirme-Sentez) bir arada değerlendirilmiştir. Soruların öğrenme alanlarındaki yeri ve Bloom Taksonomisi her sınıfa göre ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. Buna göre; kitaplardaki soruların öğrenme alanlarına göre dağılımı incelendiğinde; 5., 6. ve 7. Sınıf kitaplarında cebir konusunda çok az sayıda soru bulunduğu, 7. ve 8. Sınıf kitaplarında özellikle geometri alanına ağırlık verildiği görülmüştür. Kitaplarda sorulan soruların Bloom Taksonomisi yapıldığında soruların genellikle "Anlama" ve "Uygulama" seviyesinde olduğu görülmüştür. Bu nedenle kitaplarda, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri yeni durumlara uyarlayabilecekleri, yorum yapabilecekleri üst bilişsel seviyeye uygun (analiz, sentez, değerlendirme) soruların sayısı artırılabilir