INVESTIGATION OF THE PROFESSIONAL VALUES AND PATIENT SAFETY ATTITUDES OF NURSES WORKING IN SURGERY AND INTERNAL CLINICS


İŞERİ Ö., Sarıtaş H.

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.32, no.1, pp.56-64, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.34108/eujhs.998060
  • Journal Name: Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.56-64
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The study aims to examine the professional values and patient safety attitudes of nurses in surgical and internal clinics. Descriptively, the research was carried out between May 2019-February 2020 with 258 nurses. Data were collected with the " Sociodemographic Characteristics Form", "Professional Values in Nursing Scale" and "Patient Safety Attitude Scale". Frequency, arithmetic mean, Kruskal Wallis, independent sample t-test, games Howell test, spearman correlation, and multiple regression analysis were used. It was determined that the total scores of the nurses on the scales were above average. A significant difference was found between the mean scores of the Professional Values Scale of the nurses and their age, education level, working year, and positions. A difference was found between the mean scores of the Patient Safety Attitude Scale and their age and educational status. However, while professional values were predicted only by educational level, age and educational status predicted patient safety attitude. It was determined that the relationship between the two scales was positive and significant. As a result, it was determined that nurses' professional values and attitudes towards patient safety were above average, and age, education, and clinical experience were important in raising these values and attitudes. In addition, professional values in nursing have a positive effect on patient safety attitudes.
Çalışmanın amacı cerrahi ve dahili kliniklerde çalışan hemşirelerin profesyonel değerleri ile hasta güvenliği tutumlarının incelenmesidir. Araştırma tanımlayıcı olarak bir karaciğer nakil enstitüsü ile Orta Karadeniz’de yer alan bir tıp fakültesi hastanesinin dahili ve cerrahi kliniklerinde çalışan 258 hemşireyle, Mayıs 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler “Hemşire Tanıtım Formu”, “Hemşirelikte Profesyonel Değerler Ölçeği’’ ve “Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği’’ ile yüz yüze olarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, aritmetik ortalama, ortanca, kruskalwallis varyans analizi, gameshowell testi, bağımsız örneklem t testi, spearman korelasyon ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Hemşirelerin Profesyonel Değerler (126.55±20.53) ile Hasta Güvenliği Tutumu Ölçeğinden aldıkları (158.88±27.192) toplam puanların ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır. Katılımcıların Profesyonel Değerler Ölçeği ve ortalama puanları ile yaş, eğitim durumu, çalışma yılı ve klinikteki pozisyonları arasında anlamlılık bulunmuştur. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği ortalama puanları ile yaş ve eğitim durumu arasında istatistiksel olarak fark saptanmıştır. Ancak profesyonel değerleri sadece eğitim düzeyini yordarken, hasta güvenliği tutumunu yaş ve eğitim durumunu yordamıştır. İki ölçek arasındaki ilişkinin pozitif yönde ve anlamlı olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda hemşirelerin profesyonel değerleri ile hasta güvenliğine ilişkin tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğu, bu değer ve tutumların yükseltilmesinde yaşın, eğitimin ve klinik deneyimin önemli olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra hemşirelikteki profesyonel değerlerin hasta güvenliği tutumunu olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır.