Relationships Between Soil Properties and Biological Properties of Hazelnut Orchards in Ordu and Giresun Provinces


Creative Commons License

AY A., KIZILKAYA R.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, vol.9, no.1, pp.71-78, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the physico-chemical and biological properties of soils taken from hazelnut cultivation areas in the provinces of Ordu and Giresun were determined and the relationships between the biological properties and the physico-chemical properties of soils were evaluated. Most of the soil samples taken from hazelnut grown areas in Ordu and Giresun region have fine textural class, acidic reaction, non-saline, low lime content, sufficient organic matter content. Biological properties of soils, soil respiration, microbial biomass C, dehydrogenase and catalase activity and other physico-chemical properties of soil between relationship investigated. According to the results, it was determined that the soil properties that affect the soil biological properties are the most important pH, lime and organic matter. Significant positive correlations between soil organic matter content and pH were determined. As a result, it is thought that the applications to eliminate the acidity in the region will have positive effects on the biological properties of soils as well as the intake of nutrients. Although the organic matter level of the soils is sufficient in the study, it is necessary to conservation the organic matter content as an important parameter in terms of soil sustainability, soil quality and viability.
Çalışmada, Ordu ve Giresun illerinde fındık yetiştiriciliği yapılan alanlardan alınan toprakların biyolojik özellikleri ile bazı fizikokimyasal özellikleri arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Ordu ve Giresun yöresinde fındık yetiştirilentopraklar genel olarak; orta bünyeli, asidik reaksiyonlu, tuzsuz, kireçsiz ve yeterli organik madde içeriğine sahiptir. Bununla birlikte,toprakların biyolojik özelliklerinden toprak solunumu, mikrobiyal biyomas C, dehidrogenaz ve katalaz enzim aktivitesi iletoprakların diğer özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmış, elde edilen sonuçlara göre, toprak biyolojik özelliklerini en fazlaetkileyen toprak özelliğinin pH, kireç ve organik madde olduğu belirlenmiştir. Toprak biyolojik özellikleri ile toprak organik maddekapsamı ve pH arasında önemli pozitif korelasyonlar belirlenmiştir. Analiz sonuçları yöre topraklarının en temel sorunu olan düşükpH değerlerinin optimum düzeye getirilmesi için gerekli uygulamaların yapılması besin elementlerinin alınmasının yanı sıratoprakların biyolojik özellikleri üzerine de olumlu etkiler yapacağını ortaya koymaktadır. Genel olarak toprakların organik maddeseviyesi yapılan çalışmada yeterli seviyede olmasına rağmen organik madde içeriğinin toprakların sürdürülebilirliği, toprak kalitesive canlılığı açısından çok önemli bir parametre olduğu için muhafaza edilmesi gerekli görülmektedir.