Examining the attitude of trust towards the use of big data analysis in auditing: A qualitative study


Creative Commons License

KIZGIN M., KUTAY N.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.10, no.4, pp.1273-1292, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to examine the attitude of trust regarding using big data analysis in the audit. A qualitative research method was adopted in the study. Semi-structured interview questions created using the Trust in Technology Scale were directed to 10 independent auditors. Trust attitude was examined under trust and belief in general technology, situational normality, structural assurance and belief in a particular technology, reliability, functionality and helpfulness. In the interviews with the participants, codes and categories were created according to the most intensely expressed thoughts. Maxqda 22 program was used in the analysis of the data. The trust attitudes of the independent auditors involved in the study towards general technology are tied to conditions such as control. There is a belief in general technology's positive contribution to business processes. Legal assurance makes participants feel safe. They are generally satisfied with working with big data analysis tools. The belief that big data analysis is functional, reliable and helpful in auditing is positive.
Bu çalışmada büyük veri analizi kullanımına ilişkin güven tutumunun muhasebe denetiminde incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Teknolojiye Güven Ölçeğinden yararlanılarak oluşturulan yarı yapılandırılmış mülakat soruları 10 bağımsız denetçiye yöneltilmiştir. Güven tutumu; genel teknolojiye güven tutumu ve inanç, durumsal normallik, yapısal güvence ve belirli bir teknolojiye duyulan inanç; güvenilirlik, işlevsellik ve yardım sağlama temalarında incelenmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmelerde en yoğun ifade edilen düşüncelere göre ise kodlar ve kategoriler oluşturulmuştur. Verilerin analizinde Maxqda 22 programı kullanılmıştır. Çalışmaya dahil olan bağımsız denetçilerin genel teknoloji karşısındaki güven tutumları kontrol gibi şartlara bağlanmıştır. İş süreçlerine olumlu katkısıyla genel teknolojiye inanç duyulmaktadır. Yasal güvence katılımcıları güvende hissettirmektedir. Büyük veri analizi araçlarıyla çalışmaktan genelde memnun olunmaktadır. Büyük veri analizinin denetimde işlevsel, güvenilir ve yardım sağlamaya ilişkin inancı ise olumludur.