CONTENT ANALYSIS OF MULLER-RUSCH STRING METHOD


COŞKUNER S., AYDIN B.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.27, pp.367-383, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In the instrument training and therefore in violin education, if a systematic and well planned program is applied from the beginner level to the advanced level, the probability of successful results in line with the target behaviors determined increases. In the history of music, very successful schools for string instrumen education and methods related to these schools have been developed and continue to be developed. Taking into account the variety in the literatüre, it is important to select the methods that the student can learn in accordance with a certain system appropriate to his/her structure anda ge range. In this research, content analysis of Muller-Rusch string method was made. This method has been widely used in Europe and the United States, although it is not widely known in Turkey. Muller-Rusch string method has a content that can provide aimed acquisitions in the beginning stage of violin training in 30 lessons that are prepared systematically. Popular songs that children play with pleasure are used in order to teach aimed subjects. For preschool children, line notation system is used in order to rule out the difficulty in note-reading. In the method, finger practice on Re and La strings was made first with pizzicato, then usage of bow is taught. Muller-Rusch string method is prepared for quick learning with lessons sorted from easy to difficult, without bothering the student. In the research, content analysis of lessons in the method was made profoundly. It is aimed that the method would be known by violin trainers in Turkey thanks to the detailed analysis of Muller-Rusch string method.
Çalgı eğitiminde ve dolayısıyla keman eğitiminde başlangıçaşamasından ileri seviyeye kadar bütünüyle sistemli ve iyi planlanmışbir program uygulandığı takdirde belirlenen hedef davranışlardoğrultusunda başarılı sonuçlar alınma olasılığı artmaktadır. Müziktarihine bakıldığında yaylı çalgı eğitimine yönelik çok başarılı ekoller vebu ekollere bağlı metotlar geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devamedilmektedir. Bu konuda literatürdeki çeşitlilik de göz önüne alınaraköğrencinin yapısına ve yaş aralığına uygun belli bir sistemdoğrultusunda öğrenebileceği yöntem ve metotların seçilmesi önemtaşımaktadır. Bu araştırmada, başlangıç metotları arasında Türkiye’deçok bilinen bir metot olmamakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ndeyaygın olarak kullanılan Müller-Rusch başlangıç keman metodununiçerik analizi yapılmıştır. Müller- Rusch keman metodu sistematik birbiçimde hazırlanmış 30 derste, kemanın başlangıç aşamasındahedeflenen kazanımları kazandıracak bir içeriğe sahiptir. Metottaamaçlanan konuların öğretimine yönelik çocukların zevkle çalacağıpopüler şarkılardan yararlanılmıştır. Okul öncesi çocuklar için notaokuma zorluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çizgi notasyonsistemi kullanılmıştır. Metotta Re ve La teli üzerindeki parmakçalışmaları önce pizzikato ile çalıştırılmış daha sonra da yayın kullanımıöğretilmiştir. Müller- Rusch keman metodu öğrenciyi sıkmadan, kolaydan zora doğru sıralanmış derslerle, hızlı öğrenmeye yönelik olarakhazırlanmıştır.Araştırmada metottaki derslerin derinlemesine içerik analiziyapılmıştır. Müller-Rusch başlangıç keman metoduna yönelik ayrıntılıanaliz sayesinde bu metodun Türkiye’de keman eğitimcileri tarafındantanınması amaçlanmıştır.