The Meaning Of Reality Shows On Television To Female Audiences


GOKMEN E.

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.47, pp.705-742, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, which deals with reality show programs broadcast on weekdays on private television channels, the reasons for the interest of female viewers in such programs are investigated. Purpose: It is aimed to determine the meanings of these programs, which are thought to be watched heavily by women, in the minds of female viewers and to reveal what they mean to them. The study was carried out in order to reveal the meaning patterns of the format and content of the daytime relaity shows produced as commercial programs, which are structured to maximize profit, and the viewer's thoughts about these programs. Method: In this framework, the interview technique, which is one of the qualitative research techniques, was used. The population of the research is the female viewers who watch the reality show programs broadcast on private television channels in Turkey. 10 female viewers selected from this universe by using the "purposive sampling" technique were interviewed. It was determined as a criterion for women to watch one or more reality show programs for at least 2 hours a day on weekdays. For this reason, female viewers who met this criterion were determined and face-to-face interviews were conducted. Results: According to the data obtained, it was found out that women mostly evaluated daytime reality shows negatively and these programs affected them badly. Although women sometimes learn positive lessons from the stories they watch in daytime reality shows, they generally think that these programs harm individuals in the society and set a bad example. It can also be stated that women watch reality shows with a certain awareness, but this awareness does not include a dimension that will end watching such programs. Originality: It can be stated that the study is important in terms of revealing the meaning patterns in the female audience who watch these programs intensively on reality shows, one of the most watched program types of private television channels, and presenting scientific data by determining what kind of effects they have on women. It is thought that the study is original in that the data obtained will create an awareness in the audience against such programs and that such academic studies are not sufficiently included in the context of recent television culture in the literature. The study will also contribute to the literature as it is an audience study and reveals the different thoughts of the audience about Reality Shows in the context of today's conditions.
Özel televizyon kanallarında hafta içi gündüz kuşağında yayınlanmakta olan Reality Show programlarının ele alındığı bu çalışmada, kadın izleyicilerin bu tür programlara yönelik ilgisinin nedenleri araştırılmıştır. Amaç: Özellikle kadınlar tarafından yoğun biçimde izlendiği düşünülen bu programların, kadın izleyicilerin zihnindeki anlamlarını belirlemek, onlar için ne ifade ettiğini ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Çalışma, ticari birer program olarak üretilen gündüz Relaity Showlarının, kârı maksimize etmek için yapılandırılan biçim ve içeriklerinin izleyicideki anlam örüntülerini ortaya çıkarmak ve izleyicinin bu programlara dair düşüncelerini açığa çıkarmak üzere gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Bu çerçevede nitel araştırma tekniklerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma evreni Türkiye'de özel televizyon kanallarında yayınlanmakta olan Reality Show programlarını izleyen kadın izleyicilerdir. Bu evren içinden "amaçlı örneklem" tekniği kullanılmak suretiyle seçilen 10 kadın izleyici ile görüşülmüştür. Kadınların hafta içi günde en az 2 saat bir ya da daha fazla Reality Show programını izlemeleri, ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu ölçüte uyan kadın izleyiciler amaçlı olarak belirlenmiş ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bulgular: Elde edilen verilere göre, kadınların gündüz Reality Showlarını yoğunlukla olumsuz olarak değerlendirdikleri ve bu programların onları negatif etkilediği bilgisine ulaşılmıştır. Kadınlar, gündüz Realiy Showlarında izledikleri hikâyelerden zaman zaman olumlu dersler çıkarsalar da genel olarak bu programların toplumdaki bireylere zarar verdiğini ve kötü örnek teşkil ettiğini düşünmektedir. Kadınların Reality Showları, belirli bir farkındalıkla izledikleri ancak, bu farkındalığın bu tür programları izlemeyi sonlandıracak bir boyut içermediği de ifade edilebilir. Özgünlük: Çalışmanın özel televizyon kanallarının en çok seyredilen program türlerinden biri olan Reality Show’ların, bu programları yoğun olarak seyreden kadın izleyicilerdeki anlam örüntülerini ortaya çıkaracak olması ve kadınlarda ne tür etkiler oluşturduğunu belirleyerek bilimsel veriler sunması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın, ulaşılan verilerin bu tür programlara karşı izleyicide bir farkındalık yaratacak olması ve literatürde bu tür akademik çalışmaların son dönem televizyon kültürü bağlamında yeterli düzeyde yer almaması açısından özgün olduğu düşünülmektedir. Çalışma, bir izleyici çalışması olması ve izleyicilerin Reality Showlarla ilgili farklı düşüncelerini günümüz koşulları bağlamında açığa çıkarması nedeniyle de literatüre katkı sağlayacaktır.