Adam Smith’in Sempati Kuramına Yönelik Sınıfsal Bir Çözümleme


Arsoy B.

17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2023, pp.159

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.159
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Adam Smith’ın Sempati Kuramına Yönelik

Sınıfsal Bir Çözümleme

Berna Arsoy

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF

Literatürde Adam Smith Sorunu olarak yer alan tartışma, Smith’in Ulusların

Zenginliği ve Ahlaki Duygular Kuramı’nda iki ayrı insan doğası kuramlaştırması

üzerinedir. Ahlaki Duygular Kuramı’nda başkalarının acılarını ve

mutluluklarını önemseyen, sempati duygusuna sahip ve toplumsal ilişkilerini

bu duyguyla şekillendiren insan, Ulusların Zenginliği’nde kendi çıkarını

tüm diğer insanların çıkarlarına önceleyen, bencil bir doğaya bürünür.

Adam Smith Sorununa tarihsel bir yaklaşım, Smith’in tasvir ettiği bu iki

farklı insan doğasından ilkinin ilkel topluma, ikincisinin modern topluma

atıfta bulunduğunu öne sürerek sorunu çözümlemektedir. Fakat Smith’in

eserlerinde söz konusu insan doğası tasavvuruyla ilişkili bir başka sorun

göze çarpmaktadır. Smith, Ahlaki Duygular Kuramı ve Ulusların Zenginliği’nde

toplumsal sınıflar arasındaki çıkar farklılıklarını vurgulamasına

rağmen ticaret toplumu olarak adlandırdığı kapitalist üretim biçimini ve

kapitalist gelişmeyi olumlar. Bu çalışma, Smith’in hem sınıflar arasındaki

çıkar farklılıklarını vurgulayıp hem de bu çıkar farklılıklarını sürdürecek olan

kapitalist gelişmeyi savunması arasındaki çelişkiyi, Smith’in sempati kuramı

ile açıklamayı amaçlamaktadır. Smith’in sempati kuramının yaygın biçimde

göz ardı edilen tarafı, sempatinin sınıflar arasında nasıl geliştiğine verdiği

yanıttır. Bu çalışma, Smith’in kuramında sempatinin, yalnız Ahlaki Duygular

Kuramı’nın evrenine ait, ekonomik ilişkilere yansımayan ya da yalnız ilkel

toplumda veya modern toplumun yakın ilişkilerinde geçerli olan bir duygu

değil, sınıflı toplumlarda sınıf çatışmasını/ sınıf mücadelesini önleyen bir

duygu olduğunu öne sürmektedir. Bu yolla Smith’in kuramının, politik

ekonomi ve ahlak felsefesi alanlarını birbirine bağlarken, ekonomik eşitsizliği,

insan doğasından kaynaklanan sempati ilişkilerini gerekçe göstererek

meşrulaştırmaya çalıştığı iddia edilmektedir.