Okul Psikolojik Danışmanlarında Mesleki Tükenmişliğin Yordayıcısı Olarak Özel Eğitime İlişkin Öz-yeterlik Algısı


DEMİR Y., KUMCAĞIZ H., KARADAŞ C.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.312-324, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.312-324
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study was to examine self-efficacy perceptions of school counselors regarding special education as a predictor of occupational burnout. A total of 414 school counselors attended the study, including 192 females and 222 males, who served in various institutions in Malatya and Samsun provinces in 2015. The mean age of the participants was 34.2. In the study, School Counselors’ Self-efficacy Scale, Burnout Syndrome Inventory Short Version, and demographic form were used as data collection tools. In the analysis of the obtained data, t-test, correlation and simple linear regression analysis were used. Results indicated that occupational burnout levels of school counselors differentiated significantly in favor of women by gender. It was concluded that school counselors had a moderately significant negative relationship between self-efficacy and occupational burnout in special education. Additionally, self-efficacy in special education explained approximately 13% of occupational burnout
Bu araştırmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının mesleki tükenmişliklerinin yordayıcısı olarak özel eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarının incelenmesidir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015 yılında Malatya ve Samsun illerinde çeşitli kurumlarda görev yapan 192 kadın, 222 erkek olmak üzere toplam 414 okul psikolojik danışmanı oluşturmuştur. Çalışma grubunun yaş ortalaması 34,2'dir. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz-yeterlik Ölçeği, Tükenmişlik Ölçeği Kısa Formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi, korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul psikolojik danışmanlarının mesleki tükenmişlik düzeylerinin kadınlar lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği saptanmıştır. Okul psikolojik danışmanlarının, özel eğitime ilişkin öz-yeterlikleri ile mesleki tükenmişlikleri arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu ve özel eğitime ilişkin öz-yeterliklerinin mesleki tükenmişliğin yaklaşık olarak %13'ünü açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır