Contact Disturbances, Self-Construal and Coping Attitudes of University Students


Creative Commons License

Biçer Y., Epli H., Vural Batık M.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.392-414, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to investigate the contact disturbances, self-construal and coping attitudes of university students in terms of various variables. Correlational survey model was used in this research and the study group was chosen with a convenience sampling method. The study group consists of 760 university students who studied at a state university. The data were collected by the Gestalt Contact Disturbances Scale, the Relational, Individual, Collective Self-Aspects Scale and the Coping Attitudes Evaluation Scale. Significant relationships were found between contact disturbances and coping attitudes and self-constructions. It was concluded that contact, individualism, relationality, coping attitude scores differed by gender significantly. Full contact, individualism and relationality differed significantly by socio-economic levels. Dependent contact scores showed a significant difference according to grade levels. Significant differences were determined according to perceived success levels in terms of full contact, post-contact, individualism and coping attitude scores. 
Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinde temas engelleri, benlik kurgusu ve başa çıkma tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmış ve çalışma grubu uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 760 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Gestalt Temas Engelleri Ölçeği, İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği ve Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmada temas engelleri, benlik kurguları ve başa çıkma tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Temas, bireysellik, ilişkisellik, başa çıkma tutum puanlarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna varılmıştır. Tam temas, bireysellik ve ilişkisellik, sosyo-ekonomik düzeylere göre anlamlı farklılık göstermiştir. Bağımlı temas puanları sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Tam temas, temas sonrası, bireycilik ve başa çıkma tutum puanları açısından algılanan başarı düzeylerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.