The Effect of Perceived Organizational Climate on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Hotel Employees


Creative Commons License

KORKMAZ V., KELEŞ Y.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.520-534, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose – The purpose of this research is to determine the effect of employees perception oforganizational climate on their organizational citizenship behavior. Design/methodology/approach – The research is a quantitative research and the data wereobtained by applying a questionnaire to 412 employees working in five-star hotel establishmentsin Antalya Belek region.The survey consists of organizational climate scale, organizationalcitizenship behavior scale and demographic information.The obtained data were tested withcorrelation and regression analysis. Results – As a result of the analysis, it has been determined that perceived organizational climatehas a significant effect on organizational citizenship behavior.According to this, it has beenrevealed that 38.4% of the changes in the organizational citizenship behaviors of the employeeswere caused by the organizational climate and the organizational climate mostly gave directionthe conscientiousness behavior of the employees. Discussion – This research, in which the organizational climate perceived by employees has asignificant effect on organizational citizenship behavior, is consistent with previous researches inthe relevant literature.Additionally, the aforementioned effect can be explained by Rensis Likert'smanagement systems and McGregor's X-Y theories.The result that the positive organizationalclimate perceived by the employees increases the organizational citizenship behavior positivelyreveals the necessity for hotel managers to create a positive organizational climate to increaseefficiency.
Amaç – Bu araştırmanın amacı, işgörenlerin örgüt iklimi algılarının örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisini belirlemektir.Yöntem – Araştırma nicel bir araştırma olup, veriler Antalya’nın Belek bölgesindeki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 412 işgörene anket uygulanarak elde edilmiştir. Anket örgüt iklimi ölçeği, örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği ve demografik bilgilerden oluşmaktadır. Elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir.Bulgular – Analizler sonucunda, algılanan örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarındaki değişimlerin %38,4’ünün örgüt ikliminden kaynaklandığı; örgüt ikliminin işgörenlerin en fazla vicdanlılık davranışlarına yön verdiği ortaya koyulmuştur.Tartışma – İşgörenlerin algıladıkları örgüt ikliminin, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin tespit edildiği bu araştırma, ilgili alanyazında daha önceden yapılan araştırmalarla tutarlılık göstermektedir. Ayrıca söz konusu etki Rensis Likert’in yönetim sistemleri ve McGregor’un X-Y kuramları ile açıklanabilir. İşgörenlerin algıladıkları olumlu örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu yönde artırdığı sonucu, otel yöneticilerinin verimliliği artırmak için olumlu örgüt iklimi oluşturması gerekliliğini ortaya koymaktadır.