-


ÜSTÜN A., NURAL E., DEĞER Ş.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.47-66, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to put forward proposals preventing the loss of time in class regarding of planning the activities affecting the loss of time in class for the classroom management of high school teachers, application of activities in class and their ideas according to their sex, branches and experiences. The sample of the study consists of the teachers working for M.E.B. in the city center of Trabzon. According to the data obtained from the selected samples, the ideas of the teachers about using the time are examined in different variations and whether there was meaningful differences analysis. The obtained data indicated that there were meaningful difference in regard of planning the activities according to their branches whereas there hasn’t been a meaningful difference depending on the time management and in-class application factors.
Bu çalışmanın amacı, lise öğretmenlerinin sınıf yönetiminde zamanı etkin kullanma durumlarına etki eden planlama etkinlikleri, sınıf içi uygulama etkinlikleri, bir ders saati içerisinde sınıf yönetimi etkinlikleri için kullandıkları ortalama süreye ilişkin öğretmen görüşlerini kıdem, cinsiyet ve branşa göre tespit ederek sınıfta zaman kayıplarını önleyici öneriler ortaya koyabilmektir. Trabzon il merkezlerinde yer alan M.E.B. bağlı genel liselerde görev yapan öğretmenler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Seçilen örneklemden elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin sınıfta zaman yönetimine ilişkin görüşleri farklı değişkenler açısından incelenmiş ve bu değişkenler arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı istatistiksel analizleri yapılarak ortaya konulmuştur. Çalışmada varılan sonuçlardan öğretmenlerin branşına göre; planlama etkinliği arasında anlamlı bir fark görülürken, zaman yönetimi ve sınıf-içi uygulama faktörlerine dayalı anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmıştır.