Baku’s Destination Brand and Destination Ownership: A Research on Local Tourists


Creative Commons License

RASULZADE S., YILMAZ E.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.1, pp.119-137, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose – The main purpose of this study is to determine the destination brand image and destination attachment developed for the city of Baku by domestic tourists. In addition, the relationships between destination brand image and destination attachment were also examined. Design/methodology/approach – Questionnaire form was used in the research. The questionnaire form was applied to 429 domestic tourists visiting Baku with the convenience sampling method and a total of 408 usable data were obtained. First, the Skewness and Kurtosis values of the scale were calculated, and the non-parametric “Mann-Whitney U Test” and “Kruskal-Wallis H Test”, correlation test and factor analysis were applied considering that the data did not show normal distribution. Findings – As a result of the factor analysis, the destination brand image of domestic tourists visiting Baku has four dimensions; it has been determined that the destination belonging consists of one dimension. As a result of the correlation analysis carried out to determine the level and degree of relationship between destination brand image and destination belonging, it has been determined that there is a statistically positive and significant relationship between destination brand image perception of domestic tourists visiting Baku and destination belonging. Discussion – Meeting the demands and needs of the destinations, creating a unique image can lead to the fact that they are more preferred by the tourists and that they integrate themselves with that destination and reveal the sense of belonging. In this research, the destination brand image of the city of Baku and the subject of destination belonging were discussed and research was conducted on the domestic tourists visiting Baku. It has been determined that the development of the destination brand image of Baku increases the sense of belonging of the visitors to the destination, and various suggestions have been presented to increase the destination brand image.
Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, yerli turistler tarafından Bakü şehrine yönelik geliştirilen destinasyon marka imajını ve destinasyon aidiyetini tespit etmektir. Bununla birlikte destinasyon marka imajı ile destinasyon aidiyeti arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. Yöntem – Araştırmada anket formu kullanılmıştır. Anket formu kolayda örneklem metodu ile Bakü şehrini ziyaret eden 429 yerli turiste uygulanmış ve toplam 408 kullanılabilir veriye ulaşılmıştır. Önce ölçeğin basıklık (Skewness) ve çarpıklık (Kurtosis) değerleri hesaplanmış, verilerin normal dağılım göstermediği göz önünde bulundurularak parametrik olmayan “Mann-Whitney U Testi” ile “KruskalWallis H Testi”, korelasyon testi ve faktör analizi uygulanmıştır. Bulgular – Faktör analizi sonucunda, Bakü’yü ziyaret eden yerli turistlerin destinasyon marka imajınının dört boyuttan; destinasyon aidiyetinin ise tek boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Destinasyon marka imajıyla destinasyon aidiyeti arasındaki ilişki düzeyini ve derecesinin tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda, Bakü’yü ziyaret eden yerli turistlerin destinasyon marka imajı algısıyla destinasyon aidiyeti arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Destinasyonların istek ve ihtiyaçları karşılaması, kendine özgü imaj oluşturması turistler tarafından daha çok tercih edilmesine ve kendilerini o destinasyonla bütünleştirip aidiyet duygusunu ortaya çıkarmasına yol açabilmektedir. Bu araştırmada, Bakü şehrinin destinasyon marka imajı ve destinasyon aidiyeti konusu ele alınarak Bakü’yü ziyaret eden yerli turistler nezdinde araştırma yapılmıştır. Bakü’nün destinasyon marka imajının gelişmesi, ziyaretçilerin destinasyona duydukları aidiyet duygusunu artırdığı tespit edilmiş ve destinasyon marka imajının artırılmasına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.