FAIR CAUSE FOR LIMITATINON AND ABROGATION OF SUBSCRIPTION RIGHT IN JOINT-STOCK COMPANY LAW


Creative Commons License

BAKIR A.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.4, pp.103-124, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

With the capital increase in the joint stock company, the subscription right hasbeen granted to protect the status of the current shareholders in the company. However,in the presence of just cause, the subscription right granted to the shareholders maybe limitation or abrogation. The just cause varies according to the concrete event. Therefore, there is nodefinition of a justified reason agreed upon in the doctrine. Some criteria aboutwhether the reasons given for the just cause are just or not are accepted in thedoctrine. The mentioned criteria; The interest of the joint stock company is socialreasons and economic strategy. Although there is no definition of just cause in Turkish legislation, some examplesare given. Some of those; public off ering is the takeover of businesses, business parts,subsidiaries and the participation of workers in the company.There are three important limits to the rightful reason, which is a prerequisitefor the limitation and abrogation of the subscription right in a joint stock company,except for the integrity rule. These limits are; The principle of equality is that thedecision taken is necessary and proportionate.
Anonim şirkette sermaye artırımı ile mevcut pay sahiplerinin şirkettekidurumunun korunması amacıyla rüçhan hakkı tanınmıştır. Ancak haklı sebeplerinvarlığı halinde pay sahiplerine tanınan rüçhan hakkının sınırlandırılması veyakaldırılması söz konusu olabilir. Haklı sebep, somut olaya göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle öğretideüzerinde uzlaşılmış bir haklı sebebin tanımı bulunmamaktadır. Haklı sebep konusundagösterilen sebeplerin haklı olup olmaması ile ilgili bazı kriterler ise öğretide kabuledilmektedir. Bahsedilen kriterler; anonim şirketin menfaati, sosyal gerekçeler veekonomik stratejisidir. Haklı sebep konusunda Türk mevzuatında bir tanım yapılmamış olmakla birliktebirtakım örnekler verilmiştir. Bunlardan bazıları; halka arz, işletmelerin, işletmekısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılmalarıdır.Anonim şirkette rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılması için şart olanhaklı sebebin dürüstlük kuralı haricinde üç önemli sınırı bulunmaktadır. Bu sınırlar;eşitlik ilkesi, alınan kararın gerekli ve orantılı olmasıdır.