Organic Animal Production and Mycotoxins


Creative Commons License

ÇETİNKAYA N.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.6, no.3, pp.299-303, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Organic animal production; is a form of production without using any chemical inputs from production to consumption. In organic livestock production; organic breeding, feedstuff and animal nutrition conditions are stated in the Regulation on the Principles and Implementation of Organic Agriculture. Organic animal products must be prevented from recontamination. There are three different contamination hazards; biological (moldtoxins and pathogenic micro-organisms), chemical (pesticide residues), and physical (broken metal or glass, etc.). Molding and mycotoxin formation in organic feeds is one of the most important problems since they adversly affect animal health and toxines pass through the products. Since any chemical method cannot be applied to the organic feedstuffs especially in the struggle with mycotoxin in organic animal production, this should be considered in the measures to be taken and in the systems to be applied and the system should be planned to include organic agriculture. Countries that have established HACCP and ISO 22000 food safety management systems are able to avoid the problem of mycotoxin pollution in organic animal foods. The establishment of the feed safety system based on HACCP principles and its application in production have been made compulsory by Feed Hygiene Regulation issued in Turkey since 2011. In this review, the relationship between organic animal production and mycotoxin, and the precautions to be taken are discussed.
Organik hayvansal üretim; üretimden tüketime kadar hiçbir kimyasal girdi kullanılmadanyapılan bir üretim şeklidir. Organik hayvancılıkta yetiştiricilik, yem temini ve hayvanbesleme kuralları Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ilebelirtilmiştir. Organik hayvansal ürünlerin üretiminden tüketime kadar geçen süredebulaşanlardan korunmaları gerekir. Ürünler için üç önemli kontaminasyon tehlikesivardır; biyolojik (küflenme-toksinler ve patojen mikro-organizmalar), kimyasal (pestisitkalıntıları), ve fiziksel tehlikeler (metal veya cam vb. kırıklar). Organik yemlerdeküflenme ve mikotoksin oluşumunun hayvan sağlına olumsuz etkileri ve toksinlerinürünlere geçişi en önemli sorunlardandır. Organik hayvansal üretimde mikotoksin ilemücadelede özellikle organik olarak üretilen yemlerde herhangi bir kimyasal metotuygulaması yapılamayacağından, alınacak tedbirler ve uygulanacak sistemlerde bu hususgöz önünde bulundurulmalı ve sistem organik tarımı da içine alacak şekildeplanlanmalıdır. HACCP ve ISO 22000 gıda güvenirliği yönetimi sistemlerini yerleştirmişülkeler organik hayvansal gıdalarda mikotoksin kirliliği sorununun önünegeçebilmektedir. Türkiye’de 2011 yılında yayınlanan Yem Hijyeni Yönetmeliği ileüretimde HACCP ilkelerine dayanan yem güvenilirliği sisteminin kurulması veuygulanmasını zorunlu hale getirilmiştir. Bu derlemede organik hayvansal üretim ilemikotoksin ilişkisi ve alınacak tedbirler konusu tartışılmıştır.