Self-Respect and Organ Donation Attitude Relationship: A Research on University Students


Creative Commons License

KIRILMAZ H., GÜLER P. B.

İnsan ve İnsan, vol.6, no.20, pp.239-262, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 20
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.29224/insanveinsan.515104
  • Journal Name: İnsan ve İnsan
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.239-262
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between university students’ self-esteem levels and organ donation attitudes. The research sample was composed of 250 students studying at Sakarya University Faculty of Business Administration. The “Organ Donation Attitude Scale”, “Self Respect Scale” and personal information form belonging to students were used as data collection tools. According to research findings, information about organ donation was obtained mostly via visual media. University students’ self-esteem is moderate. Positive and statistically significant relationships were found between self-esteem and organ donation attitude. Self-esteem affects organ donation positively. The level of selfesteem of university students is thought to increase with the level of organ donation attitude. In addition, there was a significant difference between altruistic value, which is the sub-dimension of organ donation attitude scale, and sex, age and class. Activities such as organ donation trainings, the explanation of the precepts, and the participation of young people in donation campaigns will be useful for raising awareness and awareness of the donations of the students and the community.
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ve organ bağışıtutumları ilişkisini incelemektir. Araştırma örneklemini Sakarya Üniversitesi İşletmeFakültesi’nde okuyan 250 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Organ BağışıTutum Ölçeği”, “Benlik Saygısı Ölçeği” ve öğrencilere ait kişisel bilgi formu kullanılmıştır.Araştırma bulgularına göre organ bağışı ile ilgili bilgilerin en fazla görsel medya aracılığıylaelde edildiği görülmüştür. Üniversite öğrencilerin benlik saygısı orta düzeydedir. Benlik saygısıile organ bağışı tutumu arasında pozitif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur.Benlik saygısı, organ bağışı tutumunu olumlu yönde etkilemektedir. Üniversite öğrencilerinbenlik saygısı düzeyleri artıkça organ bağışı tutum düzeylerinin de artacağı düşünülmektedir.Ayrıca organ bağışı tutum ölçeğinin alt boyutu olan altruistik değer ile cinsiyet, yaş ve sınıfarasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Organ bağışı ile ilgili eğitimlerin yapılması,öneminin anlatılması, gençlerin bağış kampanyalarına katılması gibi faaliyetler öğrencilerinve toplumun organ bağışı konusunda bilinçlenmesine ve farkındalıklarının artmasına yararlıolacaktır.