Nurse’s Wound Care Practices; University Hospital Example


RIZALAR S., Tural Büyük E., UZUNKAYA G., ŞAHİN R., AS T.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.12, no.3, pp.163-169, 2019 (Scopus) identifier identifier

Abstract

Background: Nurses are expected to provide effective and safe wound care to patient who have wound. With proper wound care applications, reducing wound infection rates, shortening recovery time, preventing complications and increasing patient satisfaction would be possible. Objectives: The aim of this study was to determined wound care practices of the nurses working in an university hospital. Methods: A descriptive design was used. The sample of the research was composed of 91 nurses working in an university hospital. The data were collected by face-to-face interview method with the data collection form prepared by the researchers between January 2nd and March 5th, 2013. Results: 61.5% of the nurses who took part in the study had practiced wound care in their clinic whereas 41.8% of them had received wound care education. The wound types that nurses had the most experience with were pressure injuries (83.6%), surgical wound (70.4%) and diabetic foot sores (50.6%). It was found that 72.6% of the nurses used dry dressings, 42.9% used wet dressings, 60.4% used antiseptic Serum Physiologic in wound care, while 44% did wound care with irrigation technique for clean wounds. It was determined that 91.2% of the nurses used dry gauze to cover the wound, and 45.1% applied analgesics during dressing on doctor's request. Additionally, in 86.8% of the cases, nurses were not taken their opinions in the selection of wound care products in the institutions they worked at, and 84.6% of them did not use specific wound assessment and care documents. Conclusion: The findings in this study reveal that the wound care education the nurses currently have is inadequate. Clean wounds are commonly washed with saline solution and covered with dry dressing, pain control during dressing is insufficient, and modern dressings are rarely used.
Giriş: Hemşirelerin yarası olan hastalara etkin ve güvenli yara bakımı vermesi beklenir. Doğru yara bakımı uygulamaları ile yara enfeksiyonuoranlarını azaltmak, iyileşme süresini kısaltmak, komplikasyonları önlemek ve hasta memnuniyetini artırmak mümkün olabilir.Amaç: Bu çalışma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin yara bakım uygulamalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem:Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir üniversite hastanesinde çalışan 91 hemşire oluşturmuştur. Verileraraştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama formu ile yüz yüze görüşülerek 02.01.2013- 05.03.2013 tarihleri arasında toplanmıştır.Bulgular: Çalışmaya alınan hemşirelerin %61.5’inin çalıştıkları klinikte yara bakımı verdiği, %41.8’ inin yara bakımı eğitimi aldığı belirlendi.Hemşirelerin bakım verdikleri yara türleri sırasıyla basınç yaralanması (%83.6), cerrahi yara (%70.4) ve diyabetik ayak yarası (%50.6) olarakbelirlenmiştir. Yara bakımında hemşirelerin %72.6’sının kuru pansumanı, %42.9’unun ıslak pansumanı kullandığı, temiz yaralarda antiseptikolarak %60.4’ünün Serum Fizyolojik kullandıkları, %44’ünün yara bakımını irrigasyon tekniği ile yaptığı belirlenmiştir. Hemşirelerin%91.2’sinin yara kapatmak için kuru gazlı bez kullandığı, %45.1’inin yara bakımı sırasında doktor isteminde varsa analjezik uyguladığıbelirlenmiştir. Hemşirelerin %86.8’inin çalıştığı kurumda yara bakım ürünü seçiminde fikrinin alınmadığı, %84.6’sının klinikte yaradeğerlendirmesi ve bakımına yönelik bir form kullanmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma bulgularına göre, hemşirelerin güncel yara bakımeğitiminin yetersiz olduğu, temiz yaraların yaygın olarak serum fizyolojik solüsyonu ile yıkandığı ve kuru pansuman ile kapatıldığı, pansumansırasında ağrı kontrolünün yetersiz olduğu, modern yara örtülerinin nadiren kullanıldığı belirlenmiştir.